Materiallære
2014-2015 - TEK2091 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha bred kunnskap om grunnleggendemateriallære spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer.
 • ha kunnskap om hvordanvelge riktige materialer i design.
 • ha kunnskap om hvordanoppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • ha generell kunnskap omfagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne reflektere over egenfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kunne finne, vurdere oghenvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • kunne gjennomførevarierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå å utvekslesynspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppegjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff ogprosjektresultater skriftlig og muntlig.

Emnets temaer

 • Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
 • Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
 • Designmaterialer (stål, lettmetaller, plast, keramer, tre og kompositter)
 • Eksempler på tilvirkning og overflatebehandling
 • Materialvalg i design

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger (Campusstudenter)

Lab. øvelser (Campusstudenter)

Muntlig fremføring (Campusstudenter)

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60 %
Ett prosjekt som teller 40 %
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære skriftlige eksamen.

Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

For campusstudenter:

 • Muntlig fremføring av avtalte øvinger og prosjekt. (Campusstudenter)
 • Deltakelse på laboratorieøvelser. Laboratorierapport som må være godkjent. (Campusstudenter)

For studenter på fleksibel utdanning:

 • Prosjektrapport skal inneholde beskrivelse og diskusjon av materialprøvemetoder aktuelle for valgte prosjektoppgave. (Fleksible studenter)

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4