Ingeniørrollen
2014-2015 - TØL1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring om egen ingeniørprofesjon.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring om egen profesjon innebærer både en forståelse av ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger på.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av egne fag, gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer sektoren står overfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • beskrive hva bærekraftig utvikling i egen profesjon innebærer
 • gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikildene
 • redegjøre for akademisk dannelse
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
 • anvende digitale verktøy til informasjonsinnhenting og formidling

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne refleksjoner og faglige vurderinger på en profesjonell måte

Emnets temaer

 • Miljølære
 • Energisituajonen i Norge
 • Teknologihistore
 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaene som blir undervist.

Emnet tilrettelegges for flex-studenter ved at alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Forelesningene vil overføres på internett og lagres på læringsplattformen. Prosjektveiledning ved bruk av webkonferanseverktøy etter eget opplegg.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert prosjektoppgave
 • Individuell faglig artikkel
 • Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.