Ingeniørrollen for elektro
2014-2015 - TØL1051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Likespenningslære fra elektriske kretser. Det er første del av emnet elektriske kretser som går høstsemesteret som det er en fordel å ha deltatt i, men det er ikke et krav.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av egen profesjon innebærer både ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer bransjen står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • beskrive hva bærekraftig utvikling innen elektro innebærer.
 • innsikt i hva akademisk dannelse vil si for eget studium.
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter:

 • Planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter.
 • Kunne utarbeide en prosjektplan for et enklere prosjekt.
 • Kunne fremstille kretskort til enkle elektroniske kretser.
 • Kunne sette sammen kretsmoduler til en enhet.

Generell kompetanse:

 • Kunne skrive en individuell akademisk rapport, eller i gruppe, med riktig bruk av litteraturhenvisninger og kildekritiske vurderinger om en vitenskapsmann/kvinne som har betydd mye for utvikling av fagfeltet elektro/fysikk.
 • Kunne reflektere og kommunisere over medstudenters arbeid.

Emnets temaer

 • Bærekraft innen elektro
 • Akademisk skriving
 • Prosjektarbeid
 • Innovasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt. Gruppen skal utarbeide prosjektplan med tidsplan. Prosjektet er et praktisk elektroprosjekt.

Studentene skal sette sammen moduler og til dels konstruere et elektroprodukt. En skal bruke sensorer til å måle noen fysiske størrelser. På bakgrunn av disse størrrelsene skal man foreta valg og beslutninger for å regulere en prosess. Eksempelvis kan det være temperatur, fuktighet, partikkelkonsentrasjon som skal måles for å regulere viftehastigheten i ett ventilasjonsanlegg, eller solskjerming til ett bygg.

Studentene skal skrive en individuell akademisk rapport med riktig bruk av litteraturhenvisninger og kildekritiske vurderinger om en vitenskapsmann/kvinne som har betydd mye for utvikling av fagfeltet elektro/fysikk.

Medstudentevaluering

Vurderingsformer

Medstudentvurdering
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert prosjektoppgave hvor man må ha bidratt etter gruppekontrakt godkjent av emneansvarlig.
 • Individuell akademisk artikkel 
 • Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3 timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.

Erstatter

TØL1001 Ingeniørrollen, Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder.