Bacheloroppgave 20
2014-2015 - TØL3901 - 20sp

Forutsetter bestått

Innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres, må minimum 100 studiepoeng fra studieprogrammet være bestått:

  • For studenter på heltid skal disse studiepoengene være fra 1.-4. semester
  • For studenter på fleksible løp/deltid skal disse studiepoengene være fra 1.-6. semester

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper:
* kunnskap om teori innen en selvvalgt del av sitt fagområde
* kunnskap om vitenskapelig metodisk arbeid
* kjenne til forskning- og/eller utviklingsarbeid innenfor valgt fagområde

Ferdigheter:
* kunne utarbeide, avgrense og gå i dybden på konkrete problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i teoretisk og empirisk materiale
* kunne analysere og reflektere over eget materiale og komme fram til en konkret løsning på problemstillingen
* kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
* kunne å gjennomføre, dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:
* ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer av relevans for problemstillingen
* ha bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser i et helhetlig perspektiv

Emnets temaer

Studenten velger selv temaer ut fra godkjent problemstilling.

Pedagogiske metoder

Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig rapport og muntlig presentasjon, hvor den muntlige presentasjonen kan føre til justering av karakteren på rapporten med én karakter opp eller ned. Det kreves at rapporten skal være bestått (bedre enn F) for at studenten kan fremstille seg for muntlig presentasjon.

Se ellers Supplerende opplysninger.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og intern sensor 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått  bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Problemdefinisjon
  • Prosjektplan/ forskningsskisse
  • Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer/ eventuelt produkt
  • Individuelt refleksjonsnotat
  • Presentasjon av oppgaven på Internett
  • Plakat
  • Abstract på engelsk
  • Dagbok/logg 

Læremidler

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.

 Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:
 - K. Halvorsen. Å forske på samfunnet. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 9788202281946
 - A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 9788279353195
 - M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 9788246300252
 - H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 9788205383616
 

Supplerende opplysninger

Detaljert veiledning om bacheloroppgaver finnes i eget Fronterrom og på HiGs web http://hig.no/student/oppgaveskriving

Dersom karakteren påklages, vil dette medføre at det oppnevnes ny sensor på den skriftlige delen. Medfører ny sensur at karakteren på den skriftlige delen endres, må det gjennomføres en ny muntlig fremføring.