Forskning og utvikling i ergoterapi
2015-2016 - ERG3011 - 5sp

Forutsetter bestått

  • ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
  • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
  • ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom

Anbefalt forkunnskap

1., 2., 3. og 4. semester, samt ERG3001 Prosjektledelse

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal tilegne seg innsikt i vitenskapelig forskning innen ergoterapi, og viktige modeller for praksis som veiledning, vurdering og intervensjon. Studentene studerer ulike teoretiske perspektiver og vitenskapelige metoder. Emnet skal gi studentene mulighet til å koble teori og praksis. Aktuelle internasjonale og nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt presenteres.

Kunnskap: Studenten skal
● gjenkjenne forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner innen ergoterapi, ha innsikt i ulike vitenskapsteoretiske retninger, og kunne gjøre rede for hvordan disse preger vår virkelighetsoppfatning
● ha kunnskap om vitenskap og vitenskapelig metode, og vurdere forskningsresultaters betydning for eget studium
● ha trening i kritisk holdning til kunnskap generelt, og vitenskapelig basert kunnskap spesielt
● forstå sammenhengen mellom metode, problemstilling og forskningsspørsmål og vise innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, datainnsamling, bearbeiding og rapportering
● think Globally - act locally
 
Ferdighet: Studenten skal
● være i stand til å nyttiggjøre seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse innen ergoterapi
● begrunne handlinger faglig ovenfor kolleger, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver
● gjøre rede for en salutogenetisk tilnærming til helse

Generell kompetanse: Studenten skal
● vise innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet og taushetsbelagte data
● forstå betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling
● vise respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og ivaretar krav til konfidensialitet

Emnets temaer

  • Aktuell forskning og utviklingsarbeid innen ergoterapi
  • Vitenskapsteori
  • Forskningsmetode
  • Forskningsetikk.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet prosjektarbeid i grupper i tillegg til forelesninger, ferdighetstrening, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt i miniformat i basisgruppen sin. Dette prosjektet legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på høgskolens hjemmesider. Ved kontinuasjon vil studentene få anledning til å benytte evt. innhentet empiri, men må skrive ny forskningsrapport. Kontinuasjonen kan foregå individuelt eller i grupper, etter studentenes ønske.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.

Supplerende opplysninger

Empiri i forbindelse med prosjektet må kun innhentes på høgskolen.
Høst 5. semester åpner for internasjonalisering. Studentene kan søke om å reise på utveksling i 5. semester og vi tar imot studenter fra andre land. Det legges til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet, og det åpnes også for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere. Dette emnet foregår i sin helhet på engelsk med tanke på innreisende studenter når dette er aktuelt. For utreisende studenter kreves at man har bestått alle eksamener og interne prøver i studiet.