Prehospitalt arbeid modul 1 – Transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt.
2015-2016 - K1189 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten;
  • kan gjøre rede for luftveishåndtering, oksygenbehandling og ventilering av pasienter prehospitalt på avansert nivå
  • har avansert kunnskap om hjerte-lungeredning , sjokk- og væskebehandling prehospitalt
  • viser innsikt i spesielle utfordringer ved transportmedisin
  • viser innsikt i bruk av medisinsk teknisk utstyr, monitorering og sikkerhet i ambulansetjenesten
  • har kunnskap om kommunikasjon og samhandling prehospitalt
  • har kunnskap om juridiske rammer og etiske utfordringer og kan vurdere problemstillinger i grenselandet mellom etikk og jus i prehospitalt arbeid

Ferdigheter

 • Kandidaten kan på en forsvarlig måte;
  • anvende utstyr og ulike teknikker for luftveishåndtering, oksygenering og ventilering av pasienter prehospitalt
  • utføre korrekt væskebehandling prehospitalt
  • benytte medisinsk teknisk utstyr i ambulansen
  • utføre hjerte-lungredning etter gjeldende retningslinjer
  • kommunisere og samarbeide med ambulansepersonell, leger og annet personell prehospitalt

Generell kompetanse

 • Kandidaten;
  • erkjenner de spesielle rammene innen transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt prehospitalt
  • kan anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt i prehospitalt arbeid
  • kan begrunne valg ut fra juridiske og etiske rammer innen området transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt.
  • forstår betydningen av å jobbe i team
  • kan jobbe kunnskapsbasert 

Emnets temaer

 • Luftveishåndtering prehospitalt
 • Ventilering prehospitalt (manuell og ventilator)
 • Oksygenbehandling
 • Monitorering og overvåkning
 • HLR/DHLR/AHLR, spesielle HLR situasjoner, hjelpemidler ved HLR – barn/voksne
 • Sirkulasjonssvikt og væskeresuscitering
 • Medikamenter prehospitalt
 • Forberedelse til transport (medikamenter, utstyr osv.)
 • Utstyr i ambulansen
 • Sikkerhet (pasient, personell og utstyr)
 • Transportkuvøser, ventilator, sprøytepumper osv.
 • Forholdsregler ved ulike sykdomstilstander
 • Forflytningsteknikk
 • CRM
 • Etikk og jus

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Simulering
 • Selvstudie

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Deleksamen – flervalgstest
 • Deleksamen – tester av praktiske ferdigheter og simulering
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Flervalgstest – sensureres av én intern sensor
Simulering – sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Flervalgstest – gjennomføre ny flervalgstest i inneværende  semester
Simulering – gjennomføring av ny test i inneværende semester

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Flervalgstest: Alle hjelpemidler er tillatt.
Simulering og tester: Utleverte hjelpemidler er tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Innlevering av en problemstilling til diskusjon i plenum – Godkjent/ikke godkjent
 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)

Læremidler

 • Sanders, M J (2010). Sanders’ Paramedic Textbook. (First published 2010) UK: Elsevier Limited
  • Kap. 4:   Approaches to Assessment
  • Kap. 7:   Patient Assessment
  • Kap. 12: Pharmacology, Venous Access and Drug Adminisration
  • Kap. 13: Airway Management and Ventilation
  • Kap. 14: Respiratory Emergencies
  • Kap. 15: Cardiology
  • Kap. 28: Haemorrhage and Shock
 • Nordby, H (2010). Etikk og kommunikasjon – I prehospitalt medisinsk arbeid. Norge: Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Kap. 3: Etiske metodeverktøy
  • Kap. 4: Etiske teorier
  • Kap. 5: Etikk, medisin og juss
  • Kap. 6: Praktisk kommunikasjon
 • NRR. Retningslinjer HLR, DHLR, AHLR
 • Berlac, P, Hyldmo, P K, Kongstad, P, Kurola, J, Nakstad, A R, Sandberg, M (2008) Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensiv Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 897-907

Komplett pensumliste/litteraturliste i løpet av høsten 2015.