Fordypning i almennsykepleie, del 1
2015-2016 - MAL4000 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om
  -mestringsstrategier ved aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander
  -pårørendes opplevelser og behov
  -og viser forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen
  -grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
  -kliniske prosedyrer innen eget spesialområde
  -etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av mennesker med aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander.
 • har inngående kunnskap om
  -pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander
  -spesialsykepleiers funksjon, ansvar og pasientmålgruppe knyttet til valgt målgruppe
  -de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet

Ferdigheter

 • analyserer relevante pasientsituasjoner med hensyn til pasientens og pårørendes opplevelser av situasjonen
 • vurderer kritisk egen kompetanse i å kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasient og pårørende ut fra individuelle behov
 • bidrar aktivt i pasientsikkerhetsarbeid ved egen arbeidsplass
 • vurderer kritisk sin kompetanse i dokumentasjon av sykepleien
 • gjør rede for relevante undersøkelser og prosedyrer knyttet til egen arbeidsplass
 • gjør rede for indikasjoner, bruksområder og forskriftsmessig bruk av relevant medisinsk teknisk utstyr ved egen arbeidsplass

Generell kompetanse

 • reflekterer over egen praksis, og integrerer og anvender forskningsbasert kunnskap i alle aspekter av fagutøvelsen
 • utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 • identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
 • kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • reflekterer over samarbeid med kollegaer og andre yrkesgrupper

Emnets temaer

 • å leve med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomstilstander
 • funksjons- og arbeidsområder
 • pasientsikkerhet og teamarbeiod
 • pasient- og familiesentrert pleie og behandling
 • systematisk observasjon og vurdering
 • kliniske prosedyrer i sykepleie
 • avansert sykepleiekompetanse til utvalgt pasientgruppe
 • medisinsk utstyr
 • medikamentregning
 • sykepleie til utvalgte pasientgrupper
 • hygiene og mikrobiologi
 • etisk og juridisk ansvarlighet
 • dokumentasjon og informasjonsteknologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Kliniske erfaringer

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Individuell oppgave. Oppgavetekst oppgis ved oppstart av emnet.

Omfang 3000 ord +/- 10%

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave i henhold til eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent passeringstest medikamentregning

Godkjent OSCE, klinisk pasientundersøkelse

Godkjent fagnotat i gruppe (etikk/jus). Omfang 1000 ord +/- 10%.

Deltakelse i ett seminar i gruppe (etikk/jus)

Godkjent 4 skriftlige arbeidskrav knyttet til egen kliniske praksis. Omfang 1000 ord +/- 10% pr arbeidskrav

Dokumentert to sykepleiefaglige veiledninger ved egen arbeidsplass

Deltakelse i simulering

Læremidler

Bjørk, I. T., Helseth, S., & Nortvedt F.(Red.). (2002).Møte mellom pasient og sykepleier. Oslo: Gyldendal akademisk

Brinchmann, B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk.

Heggdal, K. (2006). Sykepleiedokumentasjon. Oslo: Gyldendal. Akademiske.

Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheterhttp://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)

Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (lest 03.11.2011)

Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)

Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.

Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund. 44 s. https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf

Tveiten, S (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis Oslo: Fagbokforlaget

Øvrig ressurslitteratur oppgis ved studiestart.

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Erstatter

Helt eller delvis SPL4081, SPL 4091, SPL 4141 og SPL 4121