Valgfri metode, kvantitativ
2015-2016 - MAL4103 - 5sp

Forutsetter bestått

MKS4001

Anbefalt forkunnskap

MKS4001, MKS4100

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har inngående kunnskap om validitet og reliabilitet i kvantitativ forskning

Ferdigheter

 • formulerer og analyserer problemstillinger innen kvantitativ forskning
 • kritisk gransker spørreskjema/instrument
 • analyserer og tolker kvantitative data
 • beskriver og forklarer validitet og reliabilitet i kvantitative studier
 • utarbeider en prosjektskisse for et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

 • kritisk gransker og kommuniserer faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kvantitativ forskning

Emnets temaer

 • Kvantitativ design, f.eks RCT, kvasieksperimentelle-, cohort- og tverrsnittsstudier
 • Datainnsamlingsmetoder, f.eks spørreskjema, observasjon
 • Parametrisk- og ikke-parametrisk statistikk
 • Statistikkprogram
 • Prosjektskisse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Nettstøttet læring

Seminar

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Utvikle prosjektskisse.

Omfang 2500 ord +/- 10%.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden

Studieoppgaver i gruppe

Individuell-/gruppeveiledning

Læremidler

Christophersen, K-A. (2012). IBM SPSS / AMOS: Databehandling og statistisk analyse. (5. utg.). Akademika forlag.

Laake, P. (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal akademisk.

Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS(4. utg.). Maidenhead: McGraw-Hill.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice(9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health.

Øvrig ressurslitteratur oppgis ved studiestart.

Erstatter

Deler av SPL4191