Valgfri metode, kvalitativ
2015-2016 - MAL4104 - 5sp

Forutsetter bestått

MKS4001

Anbefalt forkunnskap

MKS4001, MKS4100

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har inngående kunnskap om troverdighet i kvalitativ forskning

Ferdigheter

 • formulerer og analyserer problemstillinger innen kvalitativ metode
 • gjennomfører og kritisk gransker kvalitativt forskningsintervju
 • analyserer og tolker kvalitative data
 • beskriver og forklarer troverdighet i kvalitative studier
 • utarbeider en prosjektskisse for et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

 • kritisk gransker og kommuniserer faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kvalitativ forskning

Emnets temaer

 • Kvalitative metoder, f.eks hermeneutik, fenomenologi, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse
 • Datainnsamlingsmetoder, f.eks intervju, observasjon
 • Prosjektskisse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Nettstøttet læring

Seminar

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Utvikle prosjektskisse.

Omfang 2500 ord +/- 10%.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden

Studieoppgaver i gruppe

Individuell-/Gruppeveiledning

Læremidler

Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. (3. utg.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012).Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice(9. utg.).Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health.

Øvrig ressurslitteratur oppgis ved studiestart.

Erstatter

Deler av SPL4191