Fordypning i allmennsykepleie, del 3
2015-2016 - MAL4201 - 15sp

Forutsetter bestått

Fordypning i allmensykepleie, del 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om
  -egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller store krav til kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming fra sykepleier i tverrfaglig team
  -sårbare og kritiske faser hjemme og i institusjon knyttet til utvalgt sykepleiefaglig problemstilling
  -behandling av utvalgt problemstilling og den innvirkningen aktuell helsesvikt kan ha på pasientens og pårørendes livssituasjon
  -sosiokulturell forståelse av mennesker med ulik alder og funksjonsnivå
  -utvalgt pasientgruppes og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ut fra sosiokulturelle forhold
  -flerkulturell kompetanse i klinisk sykepleie knyttet til valgt pasientgruppe
  -formidling av tilpasset informasjon til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner

Ferdigheter

 • vurderer kritisk egen kompetanse i å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
 • vurderer kritisk egen kompetanse knyttet til å fungere i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
 • vurderer og velger på selvstendig grunnlag evidensbaserte tiltak knyttet til utvalgt problemstilling i klinisk praksis
 • vurderer kristisk iverksatte behandlings- og sykepleietiltak med hensyn til rammen av lover og bestemmelser
 • vurderer kritisk risiko for psykiske senskader i forbindelse med opplevelse av traumer, sorg- og tapsreaksjoner ved aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdommer
 • anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i helseprofesjoner
 • vurderer kristisk egen evne til å gi assistanse til andre i teamet, gi og motta feedback og si fra når pasientsikkerheten er truet

Generell kompetanse

 • argumenterer og utøver avansert sykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
 • gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre
 • viser høy grad av evne til anvendelse av forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis og fagutviklingsarbeid
 • identifiserer behov og delta i endringsprosesser som utvikler identitet som sykepleier

Emnets temaer

 • administrasjon og ledelse av sykepleietjenesten ved egen arbeidsplass
 • teamarbeid og pasientsikkerhet
 • flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie
 • sykepleie til utvalgte grupper av pasienter
 • pasienten som har eller kan utvikle ytterligere, alvorlig helsesvikt knyttet til aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdommer,
 • spesialsykepleierens oppgaver knyttet til å planlegge og gjennomføre helhetlig, trygghetsskapende og kontinuerlig omsorg til utvalgt pasientgruppe
 • undervisning og veiledning

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Kliniske erfaringer

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Individuell prosjektoppgave. Omfang 3000 ord +/-10%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I henhold til eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 5 skriftlige obligatoriske arbeidskrav. Omfang 1000 ord +/- 10 % pr. arbeidskrav

Deltakelse ved simulering

Ledelse av 2 gruppeveiledninger ved egen arbeidsplass

Læremidler

Selvvalgt litteratur av relevans for egen fordypning

Erstatter

SPL4151