Fordypning i anestesisykepleie, del 1
2015-2016 - MAN4000 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Viser kunnskap om innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi
 • Viser inngående kunnskaper om spesialsykepleie, funksjon, ansvar og pasientmålgruppe for anestesisykepleie
 • Viser kunnskaper om sentrale kliniske prosedyrer innen eget anestesisykepleie.
 • Viser kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for anestesisykepleie
 • Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom 
 • Viser kunnskap om pårørendes opplevelse og behov
 • Viser kunnskaper og forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen
 • Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke pasienten.

Ferdigheter

 • Tar del i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestesisykepleie på bakgrunn av teoretiske kunnskaper. 
 • Tar i mot pasient, monitorerer, leirer, forebygger hypotermi og deltar i andre forebyggende tiltak i forberedelse av pasienter som skal gjennomgå kirurgi.
 • Tar utgangspunkt i anestesipasientens opplevelse av situasjonen og kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter pasient ut fra individuelle behov med veiledning
 • Planlegger og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning
 • Dokumenterer anestesisykepleie på en forsvarlig måte
 • Viser manuelle ferdigheter i  sentrale anestesifaglige prosedyrer som sikring og opprettholdelse av fri luftvei, ventilasjon og venøse tilganger.
 • Kan delta i innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi
 • Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen

Generell kompetanse

 • Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
 • Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
 • Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen
 • Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 • Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
 • Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper

Emnets temaer

 • Anestesisykepleie- ansvar og kompetanseområder
 • Anestesisykepleie i et historisk perpektiv,
 • Funksjonsbeskrivelsen for anestesisykepleiere
 • Praksisforberede undervisning:
  • Prosedyretrening
  • Hygiene og infeksjonsforebygging,
  • Mottakssituasjon av pasient i operasjonsavdeling
  • Forberedelse til anestesi
  • Grunnleggende prinsipper ved gjennomføring av anestesi
  • Grunnleggende om anestesimedikamenter
  • Luftveishåndtering
  • Ulike medisinteknisk utstyr.
  • Overvåkning og monitorering
 • Sykepleie til enkelte pasientgrupper,
 • Respiratorpasienten,
 • Medisinske gasser og gassteknisk utstyr. Anestesiapparatet,
 • BHLR
 • Dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Praksis
Refleksjon
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ferdighetstrening

Simuleringsøvelser

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen. 

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av faglærer og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Fagnotat i etikk og jus m/seminar
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved mitt og sluttvurdering i praksisstudie.
OSCE test

Læremidler

Hovind, I. L. (red). (2011). Anestesisykepleie . Oslo: Akribe. 581 s

Butterworth, J. F., Wasnick, J. D., Mackey, D., Morgan, G. E. & Mikhail, M. S. (2013). Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology . New York: McGraw-Hill Medical. XIII, 1366 s. 

Fullstendig litteraturliste i utdanningsplan.

Erstatter

VPAIO01