Innføring i gerontologi
2015-2016 - MGE4001 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper :

Studenten

 • skal forstå og anvende grunnleggende begreper og faktakunnskaper innen gerontologiens hoveddeler

Innen ferdigheter:

Studenten

 • skal bli trygg i bruk av IKT og i litteratursøk
 • kan søke etter forskningsbasert kunnskap som støtte for sin yrkesutøvelse
 • kan vurdere ulike vitenskapelige publikasjoner

Innen generell kompetanse:

Studenten

 • har en kritisk holdning til faglige og vitenskapelige publikasjoner innen fagområdet

Emnets temaer

 • Studie- og arbeidsformer. Inndeling i grupper, tildeling av veiledningsressurs
  • Opplæring i bruk av IKT i studiesammenheng
  • Orientering om biblioteket og opplæring i litteratursøk
 • Innføring i gerontologi
  • Hva er gerontologi?
   • Psykogerontologi
   • Sosialgerontologi
   • Helsegerontologi
  • Forskningsmetoder i gerontologi
   • Utforming av gerontologiske undersøkelser
   • Grunntrekk ved kvantitative metoder
   • Grunntrekk ved kvalitative metoder
   • Livsløpsanalyser
   • Hvordan lese og vurdere vitenskapelige publikasjoner

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet starter med en 4 dagers samling på HiG. Samlingen utgjør studieintroduksjonen der en gjør rede for hovedtrekkene i gerontologien som fag. Arbeidsmetodene vil være forelesninger og nødvendig opplæring innen IKT, med demonstrasjoner og trening innen IKT og litteratursøk. Det opprettes basisgrupper, i utgangspunktet basert på geografi, og gruppene får studieoppgaver som skal arbeides med mellom samlingene på HiG.

I det videre arbeidet i MGE4001 er litteraturstudier individuelt og i gruppe viktige arbeidsmetoder. Det vil bli gitt ressursforelesninger knyttet til hvert av de fem temaene som utgjør Emne 1 ”MGE4001 Innføring i gerontologi”.

Det vil bli gitt veiledning underveis på eksamensessayet og tilbakemelding på innlevert læreplan.

Vurderingsformer

Essay

Vurderingsformer

Studenten velger i samråd med veileder en problemstilling innen ett område av MGE4001 Innføring i gerontologi, og skriver et essay. Essayet vurderes etter gjeldende karakterskala ut fra følgende kriterier:

•   Problemstilling, mål og hensikt er klart presentert

•   Studenten har funnet fram til og brukt faglitteratur på en relevant måte

•   Oppsummering/konklusjon har god dekning i teksten

•   Omfang 2000 ord

Essayet legges i mappen og kan være et utgangspunkt for videre arbeid med senere oppgaver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt essay legges fram for vurdering etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

1) Som første arbeidskrav skriver studenten et notat med utgangspunkt i eget faglig interesseområde og forventninger til studiet. Notatet skal ha karakter av en individuell læreplan og leveres veileder for tilbakemelding. Det er et bidrag til læringsmappen og er veiledende for student og veileder.

2) Videre blir det gitt studieoppgaver knyttet til hvert av de fem temaene (se pedagogiske metoder. Den enkelte gruppe velger tre av disse som drøftes og besvares i basisgruppa. Besvarelsen leveres i mappe i Fronter.

3) Deltakelse i veiledning på eksamensessay

Læremidler

Dysthe, O., Hertzberg, F. og Løkensgard Hoel, T. (2010): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (2.utg.) Oslo: Abstrakt forlag. (204 s)

Daatland, S. O. og Solem, P. E. (2011): Aldring og samfunn. En innføring i sosialgerontologi. Oslo: Fagbokforlaget. (281 sider)

Johnson, M. L. (Ed.) (2006): The Cambridge Handbook of Age and Ageing, 1.1-1.5. (79 s)

Kirk, H. (1995): Da alderen blev en diagnose: konstruktionen av kategorien ”alderdom” i 1800-tallets lægelitteratur: en medicinsk - idehistorisk analyse. København: Munksgaard. Kapittel 1-2 (45 sider)

Romøren, T. I. (2011): Helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I: Kuhnle, S., A. Hetland og T. I. Romøren. Den norske velferdsstaten. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk (28 sider)

Swane, C. E., Blaakilde, A.L. og Amstrup, K. (red.) (2007): Gerontologi: Livet som gammel: en tværfaglig lærebog i gerontologi. (2.utg.) København: Munksgaard Danmark. Kapittel 1-3, 6-8, 16-22. (120 sider)

Supplerende opplysninger

Komplett og oppdatert litteraturliste vil foreligge ved studiestart høsten 2015.