Psykologisk aldring og alderspsykiatri
2015-2016 - MGE4011 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne 1)

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten
•  kan anvende og drøfte kunnskap om eldres mentale og kognitive ressurser
•  kan anvende og drøfte kunnskap om familie- og kjønnsforhold av betydning for psykologisk aldring
•  kan anvende og drøfte kunnskap om sorg, tap og krisesituasjoner hos eldre

Innen ferdigheter:

Studenten
•  er i stand til å sette psykologiske aldringsprosesser inn i et utviklingspsykologisk perspektiv
•  kan skille mellom de viktigste alderspsykiatriske tilstandene og drøfte behandlingsmåter og behandlingstilbud for disse
•  kan anvende og drøfte kunnskap om organisering og ledelse av behandlingstilbud innen alderspsykiatri og demensomsorg

Innen generell kompetanse:

Studenten
•  har et bevisst og kritisk forhold til egne kunnskaper og ferdigheter innen psykologisk aldring og alderspsykiatri

Emnets temaer

 • Utviklingspsykologiske perspektiver på aldring
 • Aldring og personlighet
 • Aldring i et kjønnsperspektiv
 • Aldring, familie- og generasjonsforhold
 • Læring, hukommelse og intelligens
 • Sansing og motorikk
 • Ensomhet, sorg og tapsreaksjoner
 • Mestring og mestringsstrategier
 • Aktuell velferdsteknologi
 • Depresjon og angst
 • Psykoser
 • Aldersdemens
 • Utfordringer innen administrasjon og ledelse innen alderspsykiatri og demensomsorg
 • Innovasjon
 • Viktige forskningsmetoder innen feltet psykologisk aldring

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4011 (Emne 2) inneholder to fellessamlinger på HiG. I disse vektlegges ressursforelesinger i sentrale delemner innen emnet. Studentene jobber med fagstoffet i basisgruppene, basert på studieoppgaver som deles ut i forbindelse med første samling i Emne 2. (se "Obligatoriske studiekrav").

Deler av lærestoffet tilegnes via individuelle litteraturstudier og gruppevise/ evt nettbaserte diskusjonsfora.

Det vil bli gitt veiledning underveis på eksamensessayet .

Vurderingsformer

Essay

Vurderingsformer

Studenten skriver et essay på 4000 ord knyttet til emnet psykologisk aldring og alderspsykiatri. Innlevering skjer i mappe i Fronter og oppgaven vurderes etter gjeldende karakterskala. Kravene er høyere enn til essayet fra MGE4001 Innføring i gerontologi.

Vurderingskriteriene er:

•  Problemstilling, mål og hensikt er klart presentert

•  Studenten har funnet fram til og brukt faglitteratur på en relevant måte

•  Språklig klar framstilling

•  Logisk oppbygging

 • Faglig forståelse

•  Etiske refleksjoner

•  Oppsummering/ konklusjon har god dekning i teksten

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt essay legges fram for vurdering etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 1. Hver studentgruppe jobber med studieoppgaver knyttet til temaene i Emne 2 (se ”Pedagogiske metoder”)
 2. Deltakelse i veiledning på essay

Læremidler

Ardelt, M. (2010) 23. Age, experience, and the beginning of wisdom (306-316). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology .  Los Angeles: SAGE. (11 sider)

Baldwin, C. & Capstick, A. (2007) Kitwood's critique of the standard paradigm. In Baldwin, C. & Capstick, A. (red.) Tom Kitwood on dementia. A reader and critical commentary (3-20). Maidenhead/New York: Open University Press/ McGraw-Hill. (18 sider)

Brandtstädter, J., Rothermund, K., Kranz, D. & Kühn, W. (2010) Final decentrations. Personal goals, rationality perspectives, and the awareness of finitude. European Psychologist , 15(2): 152-163.  (11 sider)

Carstensen, L.L. (2006) The influence of a sense of time on human development. Science , 312: 1913-1915. (3 sider)

Clausen, S.E. & Slagsvold, B. (2005) Aldring og depressive symptomer: En epidemiologisk studie. Tidsskift for Norsk psykologforening , 42: 779-784. (6 sider)

Coleman, P.G (2005) 4.3. Reminiscence: developmental, social and clinical perspectives (301-309). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press.  (9 sider)

Coleman, P. G. (2010) 12. Religion and age (164-176). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (13 sider)

Daatland, S.O. & Herlofson K. (2006) Familien i andre halvdel av livet. I Slagsvold, B. & Daatland, S.O. (red.) Eldre år, lokale variasjoner, NOVA rapport 15/06 (105-136) (32 sider)

Daatland, S.O., Solem, P.E. & Valset, K. (2006) Subjektiv alder og aldring. I Slagsvold, B. & Daatland, S.O. (red.) Eldre år, lokale variasjoner , NOVA rapport 15/06 (137-160) (24 sider)

Engedal, K. & Haugen, P.K. m.fl. (2009) Aldersdemens. Fakta og utfordringer (5.utg.) Tønsberg: Aldring og helse.  Kap. 1-8 og 12-14 (

Engedal, K. (2008) Alderspsykiatri i praksis (2.utg) Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.  Kap. 2 og kap 4-13. (170 sider)

Eriksen, E.H. (2004) Den fullbordade livscykeln, ny utgåva. Med tillägg om det nionde utvecklingsstadiet av Joan M. Erikson. (4.utg.) Forord til den utvidete utgaven v. Joan Erikson, kap 3, 4,5, 6, 7.  Stockholm: Natur och Kultur. (90 sider)

George, D. & Whitehouse, P. (2010) 26. Dementia and Mild Cognitive Impairment in social and cultural context (343-356). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (14 sider)

George, L. K. (2005) 4.2. Stress and coping. (292-300) In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (9 sider)

Gubrium, J. (2005) 4.4. The social worlds of old age (310-315).  In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (6 sider)

Hansen, T. og Slagsvold, B. (2011) Alder (137 - 154) I: Næss, S., Moum, T. og Eriksen, J. (red) Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Bergen: Fagbokforlaget. (18 sider)

Hansen, T. og Slagsvold, B. (2012) The age and subjective well-being paradox revisited: A multidimentional perspective. Norsk epidemiologi, 22 (2). (187 - 195) (9 sider) 

Heckhausen, J. (2005) 3.1. Psychological approaches to human development (181-189). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (9 sider)

Jylhä, M. & Saarenheimo, M. (2010) 24. Loneliness and ageing: Comparative perspectives (317-328). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (12 sider)

Labouvie-Vief, G. (2005) 3.6. The psychology of emotions and ageing (229-236). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (8 sider)

Larsen, L. & Winsløv, J.-H. (2005) Stadig mig selv efter alle disse år. Om den aldrende personlighed. Nordisk psykologi , 57(1): 21-46. (26 sider)

Levy, B. (2009) Stereotype embodiment: A psychosocial approach to aging. Current Directions in Psychological Science, 18(1): 332-336. (Author manuscript available: (8 sider) www.ncbi.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC2927354/

Margrain, T. & Boulton, M. (2005) 2.4. Sensory impairment. In Johnson, M. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing (121-130). Cambridge: Cambridge University Press (10 sider)

Maylor, E.A. (2005) 3.3. Age-related changes in memory (200-208). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press (9 sider)

Neimeyer, R.A. & Werth, J.L. jr. (2005) 4.14. The psychology of death (387-393). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (7 sider)

Nordhus, I.H. & Nielsen, G.H. (2005) Psykiske lidelser i eldre år. Nordisk psykologi, 57(1): 86-103. (18 sider)

Sabat, S.R.  (2005) The self in dementia. (332-337) In Johnson, M. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing (6 sider)

Staudinger, U.M. (2005) 3.7. Personality and ageing (237-244). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (8 sider)

Supplerende opplysninger

Komplett og oppdatert litteraturliste vil foreligge før oppstart.