Forskningsmetoder, forskningsetikk, vitenskapsteori
2015-2016 - MGE4041 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

  • skal kunne nyttiggjøre seg relevante forskningsrapporter og vitenskapelige artikler i eget arbeid med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse

Innen ferdigheter:

Studenten

•   kan velge egnet metode som løsning av egne problemstillinger og begrunne valget

•   kan vurdere metode og relevans av ulike forskningsarbeider

Innen generell kompetanse:

Studenten

•   er i stand til å synliggjøre etisk ansvar i forskningen

  • kan vurdere ulike forskningstradisjoner i et vitenskapsteoretisk lys

Emnets temaer

•   Presentasjon av pågående, relevant forskning ved Høgskolen i Gjøvik/ aktuelle samarbeidspartnere

•   Litteratursøk

•   Utforming av forskningsoppgaver

•   Datainnsamling 

•   De viktigste analyseteknikkene innen kvalitative metoder i gerontologi

•   De viktigste analyseteknikkene innen kvantitative metoder i gerontologi

•   Evalueringsstudier

•   Prinsipper for prosjektarbeid

•   Forskningsetikk

  • Vitenskapsteori

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4041 (Emne 5) har fokus på aktuelle vitenskapelige tilnærminger innen gerontologien, presentert ikke minst gjennom aktuell forskning ved HiG. Studentene vil bl a møte ansatte ved Senter for omsorgsforskning og få innsikt i aktuelle prosjekter der. Det blir to fellessamlinger a fire dager med ressursforelesninger knyttet til delemner i MGE4041. Gjennom virksomhet i basisgrupper og egne litteraturstudier legges opp til studentaktive metoder som bidrar til læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Det utarbeides plan for masteroppgave eller annet forsknings-/utviklingsprosjekt med omfang på 4000 ord. Utarbeidelsen skal skje individuelt eller i minigruppe på to studenter. Det må søkes om å skrive i minigruppe, og det vil bli stilt spesielle krav for å få søknaden innvilget. Planen vurderes ut fra følgende kriterier:

•   Problemstillingen er presis, relevant og teoretisk begrunnet

•   Metoden er grundig beskrevet og relevant for problemstillingen

•   De forskningsetiske aspekter er vurdert

•   Disposisjonen av oppgaven har en logisk oppbygging

•   Litteraturlisten dokumenterer bruk av relevant og oppdatert forskningslitteratur

MGE4041 (Emne 5) må være bestått for å kunne begynne på MGE4901 Masteroppgave (Emne 6).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Plan for masteroppgave må leveres i bearbeidet versjon, alternativt beskrive et nytt masteroppgaveprosjekt

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i arbeid med studieoppgaver knyttet til utarbeidelse av eksamensbesvarelsen

Deltakelse i veiledning på plan for masteroppgave/ annet forsknings- /utviklingsprosjekt

Læremidler

Bjørndal, A og D Hofoss (2004). Statistikk for helse- og sosialfagene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap 2: Forskningsprosessen (s 18-30 ) (13 s)

Everett, E L og I Furuseth (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget (187 s)

Ingebretsen, R og P E Solem (2002). Aldersdemens i parforhold. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA rapport 20-02. Kap 2: Metode og utvalg, (s 20-42) (23 s)

Johannesen, A, P A Tufte og L Christoffersen (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Kap 1-26 (345 s)

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi . Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Kap 3: Metodfrågor i gerontologisk forskning (s 33-59) (27 s)

Aadland, E (2011). Og eg ser på deg. Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget (315 s)

Supplerende opplysninger

Komplett og oppdatert litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.