Mastergradsoppgave
2015-2016 - MGE4901 - 45sp

Forutsetter bestått

 • MGE4001 Innføring i gerontologi
 • MGE4011 Psykologisk aldring og alderspsykiatri
 • MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk
 • MGE4031 Kroppslig aldring og helsegerontologi
 • MGE4041 Forskningsmetoder, forskningsetikk, vitenskapsteori

Forventet læringsutbytte

Målene fra de øvrige emner forventes integrert ved studiets avslutning. I tillegg har studenten

Innen kunnskaper:

 • solide kunnskaper innen biologisk, psykologisk og sosial aldring

Innen ferdigheter:

•     trening i å finne fram til, vurdere og utnytte forskningsbasert kunnskap om eldre, aldring og eldreomsorg

Innen generell kompetanse:

•     kompetanse til metodisk å utforske velferdsspørsmål som angår eldre

•     kompetanse for planlegging og gjennomføring av intervensjons- og endringsarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

Emnets temaer

I forbindelse med arbeidet med mastergradsoppgaven vil det bli vurdert å tilby enkeltforelesninger som bygger på forskningsaktiviteter ved høgskolen/ evt. aktuelle samarbeidspartnere.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuell og felles veiledning med planlegging av MGE4901 Mastergradsoppgave (Emne seks). Obligatorisle oppgaveseminarer med framlegg og respons, felles eller i gruppe. Veiledning på masteroppgaven individuelt og i gruppe/ plenum innen nærmere fastsatt timeramme.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig masteroppgave (individuelt eller 2 studenter sammen) med omfang på ca. 25 000 ord. Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en avhandling (monografi) eller i artikkelformat (minimum 2 artikler). Arbeidet skal skrives på norsk. Alternativt kan artikkelformat skrives på engelsk, avhengig av det valgte tidsskriftet. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Dette må det søkes om innen arbeidet med å lage en plan for masteroppgaven tar til, dvs. tidlig i Emne 5 (MGE 4041). Kriterier er nærmere beskrevet i et emnehefte.

Mastergradsoppgaven bedømmes etter følgende kriterier:

 • Problemstillingen er presis, relevant og begrunnet
 • Tidligere forskning og teori som berører problemstillingen er omtalt og viser at kandidaten er oppdatert på feltet
 • Metode og utvalg er grundig beskrevet og relevant for problemstillingen
 • De forskningsetiske aspekter er ivaretatt
 • Data er oversiktlig presentert
 • Problemstillingen er diskutert i lys av de framlagte resultatene
 • Oppgaven har en klar struktur
 • Det er sammenheng mellom resultatene og konklusjonen
 • Et enhetlig og tydelig system for vedlegg og referanser er benyttet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått Masteroppgave (evt. artikler) gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i oppgaveseminarer

Deltakelse i veiledninger ifm arbeidet med mastergradsoppgaven. Utarbeide skriftlig materiale (til framlegg og veiledningsgrunnlag) i forkant av veiledninger og oppgaveseminarer

Læremidler

Studenten foreslår selv faglitteratur for sitt mastergradsarbeid. Veileder godkjenner valgene. Referanselisten til mastergradsarbeidet må inneholde arbeider på 750 sider som kan knyttes direkte til valgt fordypningsområde.