Fordypning i intenisivsykepleie, del 3
2015-2016 - MIN4201 - 15sp

Forutsetter bestått

Fordypning i intensivsykepleie del 2

Fordypning i medisinsk og sykepleiefaglige emner del 1 og 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Viser avansert kunnskap innenfor intensivsykepleie og spesialisert innsikt i helt kompenserende sykepleie ved alvorlig svikt i pasientens vitale funksjoner
 • Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Viser avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • Viser analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Viser inngående kunnskap om flerkulturelt kompetanse I klinisk sykepleie
 • Viser kunnskap innen intensivsykepleie relatert til aldersdimensjonen

 

Ferdigheter

 • Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
 • Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
 • Fungerer i team, beholder oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
 • Utøver intensivsykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
 • Tar ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivsykepleie til den komplekse intensivpasienten
 • Argumenterer faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
 • Bedømmer akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
 • Håndterer avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
 • Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid på en forsvarlig måte
 • Utøver intensivsykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk
 • Utøver intensivsykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes
 • Evaluerer, dokumenterer og kvalitetssikrer intensivsykepleien
 • Anvender kunnskap for å forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø
 • Administrerer og evaluerer medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • Forebygger psykiske senskader i forbindelse med ulykker og akutt innleggelse i sykehus
 • Anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i hels

 Generell kompetanse

 • Gir assistanse og hjelper andre i teamet med oppgaver, Gir og mottar feedback og sier ifra når pasientsikkerheten er truet
 • Argumenterer og utøver intensivsykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
 • Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
 • Underviser og veileder andre på basis av faglig og pedagogisk kunnskap
 • Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
 • Identifiserer behov og deltar i endringsprosesser som videreutvikler intensivsykepleiefaget
 • Utvikler identitet som intensivsykepleier

Emnets temaer

Administrasjon og ledelse av spesialavdeling

Teamarbeid og pasientsikkerhet

Flerkulturell  kompetanse i spesialsykepleie

Intensivsykepleie til utvalgte grupper av intensivpasienter

Sykepleie til nyfødte

Barn som pårørende

Avsluttende behandling

Undervisning og veiledning

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Veiledet praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet

Hospiteringsrapport leveres i Fronter ved hospiteringspraksis

Læremidler

Haugen, J. E. (2014) Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Stubberud, D.-G. & Gulbrandsen, T. (2015). Intensivsykepleie. 3. utg. utg. Oslo, Cappelen Damm.

 

Stubberud, D.-G. (2013). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo, Gyldendal akademisk. 244 s.

 

 

Tandberg, B.S. & Steinnes, S.(red.). (2009). Nyfødtsykepleie 1. Syke nyfødte og premature barn. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

 

Tandberg, B.S. & Steinnes, S.(red.). (2009). Nyfødtsykepleie 2. Syke nyfødte og premature barn. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

 

Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2010).Pårørende i helsetjenesten: en klinisk og juridisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget. 387 s.

 

Helsedirektoratet(2009) Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Oslo 40 s

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00117/Nasjonal_veileder_f_117069a.pdf

Erstatter

vpaio04 tredje veiledet praksis intensivsykepleie

Supplerende opplysninger

I tillegge til oppgitt pensum kommer fag og forskningsartikler og selvvalgt litteratur