Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2
2015-2016 - MKS4100 - 10sp

Forutsetter bestått

MKS4001

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har kunnskap om systematisk litteraturstudie
 • har inngående kunnskap om hvordan vurdering av vitenskapelige studier gjennomføres
 • har inngående kunnskap om et område innen egen spesialitet

Ferdigheter

 • formulerer tydelig problemstilling innen klinisk sykepleie
 • gjennomfører systematisk litteratursøk
 • kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier
 • sammenstiller resultat fra vitenskapelige studier i form av en kunnskaps sammenstilling
 • muntlig og skriftlig formidler og diskuterer grunnlaget for konklusjoner

Generell kompetanse

 • analyserer, vurderer og sammenstiller aktuell kunnskap innen valt område
 • identifiserer behov av ytterligere kunnskap
 • kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer eget og andres vitenskapelige arbeid

Emnets temaer

 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Forskningsbasert kunnskap
 • Systematisk kunnskapssammenstilling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Individuell-/gruppeveiledning

Nettstøttet læring

Seminar

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig fordypningsoppgave i form av et systematisk kunnskapssammenstilling, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter. Omfang 5000 ord +/-10%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden

Veiledning på systematisk kunnskapssammenstilling

Læremidler

Bjørndal A. & Hofoss D. (2004). Statistikk for helse- og sosialfagene. 2.utg. Oslo : Gyldendal akademisk

Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. (3. utg.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Erikson, M. (2010). Riktig kildebruk; kunsten å referere og sikre. Oslo: Gyldendal akademisk

Kvale, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. 2.utg. Oslo: Ad notam Gyldendal

Melnyk, B. M. & Fineout-Overholt, E. (2014). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice(9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health.

Øvrig ressurslitteratur oppgis ved studiestart.

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Erstatter

Deler av AIO018, SPL4151, SPL4171, SPL4181, SPL4191