Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
2015-2016 - MKS4101 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling
 • har inngående kunnskap og forståelse av evidens innen valgt tema for forbedringsarbeid
 • har inngående kunnskap om metoder/verktøy i forbedringsarbeid
 • har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter

 • beskriver vad ett systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
 • identifiserer og problematiserer muligheter og hinder før pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
 • planlegger ett forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

Generell kompetanse

 • identifiserer behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
 • vurderer tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Emnets temaer

 • Pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling
 • Forbedringsarbeid
 • Metoder/verktøy

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Seminar

Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig prosjektoppgave i form av planlegging av et utviklings/forbedringsarbeid (prosjekt) i klinisk sykepleie. Prosjektoppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på to personer

Omfang 2500 ord +/- 10%.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer

Studieoppgave i gruppe

Læremidler

Aase, K. (2015). Pasientsikkerhet:teori og praksis i helsevesenet. Oslo: Universitetsforl.

Bakke, T., Brudvik, M., De Vibe, M. F., Konsmo, T., Nyen, B., Udness, E., & Vege, A. (2013). En beskrivelse av utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/en-beskrivelse-av-utviklingen-av-modell-for-kvalitetsforbedring-og-hvordan-den-kan-brukes-i-praktisk-forbedringsarbeid

Graham, I. D., Straus, S. E. & Tetroe, J. (2013). Knowledge translation in health care: Moving from evidence to practice. Chichester: Wiley-Blackwell.

Mainz, J., Bartels, P., Bek, T., Møller Pedersen, K., Krøll, V., & Rhode, P. (2011). Kvalitetsutvikling i praksis. København: Munksgaard Danmark.

Rygh, LH, Saunes, IS.& Skredtveit Moen, H. (2012). Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer.Notat fra Kunnskapssenteret, Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/_attachment/17297?_ts=13c4853ad0f&download=false

Nyen B. (2009). Forbedringsarbeid og Statistisk Prosesskontroll (SPC). (Versjon 2.0). Oslo:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/_attachment/6329?_ts=1219fdd7232&download=false

Øvrig ressurslitteratur oppgis ved studiestart.

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Erstatter

SPL4111