Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 anestesi- og intensivsykepleie
2015-2016 - MKS4102 - 5sp

Forutsetter bestått

MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1

Anbefalt forkunnskap

MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:
• har inngående kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
• har inngående kunnskap om svikt i vitale funksjoner hos akutt og kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter, og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene.
• har kunnskap om grunnleggende tiltak innen anestesiologi og intensivmedisin
Ferdigheter:
• analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
• benytter sin forståelse av patofysiologi og behandling ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
Generell kompetanse:
• har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Emnets temaer

Videreføring av temaer fra rammeplanenes hovedemne 2, deriblant

  • Respirasjons- og ventilasjonssvikt
  • Sirkulasjonssvikt
  • Syre-basebalanse
  • Væske-elektrolyttforstyrrelser
  • Intensivmedisnsk behandling 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i simulering

Læremidler

Blant annet:

Ingvaldsen, Baard. Væske, elekrtolytter, blodgasser og infusjonsterapi. 3. utgave. 2012 OUS Ullevål. Oslo.
Stokland, Olav og Bjørn Bendz. Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utgave. 2015. CappelenDamm, Oslo. 
Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart. 

Erstatter

AIO023/SPL4131