Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 operasjonssykepleie
2015-2016 - MOP4100 - 5sp

Forutsetter bestått

MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Videreutvikler sin forståelse om svikt av vitale funksjoner hos operasjonspasienten og kirurgisk patofysiologi
 • Viser inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte som grunnlag for det infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
 • Viser inngående kunnskap om operasjonspasientens forsvar mot infeksjoner, resistensutvikling og antibiotikabehandling.

Ferdigheter:

 • Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
 • Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier

Generell kompetanse:

 • Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Emnets temaer

 • Videreføring av tema fra rammeplanens hovedemne 2, deriblant
 • Hygiene
 • Mikrobiologi
 • Infeksjonsmedisin
 • Kirurgiske snitt og sårtilheling
 • Blødning, hemostase og transfusjonslære
 • Smerter
 • Anatomi
 • Tumorlære

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i simulering

Læremidler

Blant annet:

Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk.
Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl. 

Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart

Erstatter

AIO022O