Fordypning i operasjonssykepleie, del 3
2015-2016 - MOP4201 - 15sp

Forutsetter bestått

Fordypning i operasjonssykepleie del 2

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 og 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Viser avansert kunnskap innen kirurgi, mikrobiologi og hygiene
 • Viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, kirurgi, leiring og hygiene
 • Viser avansert kunnskap om kirurgiske inngrep, leiring og instrumenters bruk og vedlikehold
 • Viser inngående kunnskaper om operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar uavhengig av type avdeling og pasientgruppe.
 • Viser inngående kunnskaper i den helhetlig operasjonssykepleien som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre steril felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. selvstendig
 • Viser avansert kunnskap i bruk av dokumentasjon og rapportering selvstendig
 • Viser avansert kunnskap i hygieniske og aseptiske prinsipper ifh til infeksjonsforebygging og smitteforebygging
 • Viser avansert kunnskaper om instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen alle områder som student har hatt i sin hoved praksis
 • Viser inngående kunnskap om sterilsentralfunksjonen og renholdsfunksjonen, og den helhetlige operasjonssykepleien i forhold til dette
 • Viser avanserte kunnskaper i medikamentadministrasjon
 • Viser inngående kunnskaper i det å planlegge, prioritere og utføre helhetlig operasjonssykepleie selvstendig til en pasient med smitte
 • Viser inngående kunnskaper i vedlikehold og anvendelse av medisin-teknisk utstyr
 • Viser avansert kunnskap innen anatomi, kirurgi, mikrobiologi, infeksjonsmedisin og hygiene.
 • Viser inngående kunnskap i det å planlegge, prioritere og utføre operasjonssykepleie til utvalgte gruppe av pasienter for eksempel overvektige, eldre, flerkulturelle osv
 • Viser inngående kunnskaper om teamarbeid og pasientsikkerhet
 • Viser inngående/avanserte kunnskaper innen den helhetlige operasjonssykepleien som viser en utvikling av en identitet som operasjonssykepleier 

 Ferdigheter

 • Analyserer, begrunner og anvender kunnskap for identifisere pasientens behov for individuell og helhetlig operasjonssykepleie i elektive og akutte situasjoner utfra forskningsbasert kunnskap
 • Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
 • Anvender og formidler observervasjoner, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutt kritisk syke pasienten og utfører helhetlig operasjonssykepleie selvstendig både i elektive og akutte situasjoner
 • Anvender målrettet kommunikasjon overfor kollegaer, pasient og pårørende
 • Kontrollerer, klargjør og anvender avansert medisinsk utstyr, kirurgiske instrumenter og operasjonsmateriell.
 • Behersker steril assistanse i operasjonsfeltet.
 • Delegerer arbeidsoppgaver til beste for pasientbehandlingen og utnyttelse av ressurser i avdelingen.
 • Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
 • Fungerer i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
 • Utøver operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
 • Tar ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten
 • Argumenterer faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
 • Bedømmer akutte situasjoner selvstendig og deltar aktivt i akuttsituasjoner
 • Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid på en forsvarlig måte
 • Utøver operasjonssykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.

Generell kompetanse

 • Gir assistanse og hjelper andre i teamet med oppgaver, gir og mottar feedback og sier ifra når pasientsikkerheten er truet
 • Argumenterer og utøver operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
 • Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
 • Veileder og underviser andre studenter og kolleger ut fra pedagogisk kunnskap
 • Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
 • Identifiserer behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler operasjonssykepleiefaget.
 • Utvikler identitet som operasjonssykepleier
 • Analyserer og evaluerer faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Utøver operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å værer akutt/kritisk syk

Emnets temaer

Administrasjon og ledelse av spesialavdeling

Teamarbeid og pasientsikkerhet

Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie

Operasjonssykepleie til utvalgte grupper av pasienter

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Veiledet praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet

Hospiteringrapport leveres i Fronter ved hospiteringspraksis

Læremidler

 

Hamberger, B. & Haglund, U. (2013). Kirurgi. 8. uppl. utg. Kir. Stockholm, Liber.

 

Rothrock, J. C., McEwen, D. R. & Alexander, E. L. (2015). Alexander's care of the patient in surgery. 15th ed. utg. St. Louis, Mo, Elsevier Mosby.

Rothrock og Hamberger sine bøker er aktuelle og forventes som grunnlag i alle tre praksisperioder

Erstatter

vpaio03 tredje veiledet praksis i operasjonssykepleie

Supplerende opplysninger

I tillegg til oppgitt pensum tilkommer forskningsartikler og valgfri litteratur