Introduksjon til radiografi
2015-2016 - RAD1041 - 14sp

Forventet læringsutbytte

Introduksjon til radiografi:

- har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling
- kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder
- beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder
- beskriver oppbygging av laboratorium for skjelettrøntgen
- kjenner til viktige beskyttelsesordninger for pasient og radiograf
- definerer helsearbeiderrollen
- er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer
- bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom
- kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske
- beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding

Etikk og kommunikasjon:

- gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn
- gjenkjenner etiske dilemmaer
- beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner
- utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter
- har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende
- anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet
- gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur
- gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
- viser interesse og oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper
- opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder
- deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon

Kildebruk og oppgaveskriving:
 
- definerer hva vitenskap er og gjør rede for vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget
- kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser
- viser kritisk vurdering av kilder
- beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
- har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte
- behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater

Kreativitetskurs:

- kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære:

- forklarer oppbygning og funksjon av utstyr/laboratorium for skjelettrøntgen

- forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet
- forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
- benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
- benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient
- gjengir dosegrenser for yrkeseksponering
- beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter

Emnets temaer

Emnets tema innen introduksjon til radiografi, etikk og kommunikasjon, kildebruk og oppgaveskriving:

 • vitenskapsteori
 • etikk
 • kommunikasjon
 • menneskesyn
 • helse og sosialpolitikk
 • samarbeid og konfliktløsning
 • pedagogikk
 • radiografrollen og historie
 • IKT
 • Oppgaveskriving og litteratursøk innen høyere utdanning

Emnets tema innen strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære:

 • røntgenstrålers danning
 • strålekvalitet
 • strålekvantitet
 • vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • strålevern
 • strålebiologi
 • Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker studentaktive metoder som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Mappevurdering innen temaet introduksjon til radiografi, etikk og kommunikasjon, kildebruk og oppgaveskriving: Mappen består av 2 arbeider levert i gruppe. Arbeidene leveres inn for tilbakemelding til fastsatt frist, det åpnes for videre jobbing på arbeidene etter tilbakemelding før endelig innlevering og vurdering. Teller 50 %
 • 3 ukers hjemmeksamen innen strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære. Teller 50%
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på hjemmeeksamen.

Ved mappevurdering kan kun den delen av mappen som ikke er bestått tas opp igjen. 

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid for å kunne fremstille seg til hjemmeeksamen i strålefysikk, strålevern, strålebiologi og apparatlære.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIGs hjemmesider.

Erstatter

Deler av RAD1021