Anatomi, fysiologi og mikrobiologi
2015-2016 - RAD1051 - 11sp

Forventet læringsutbytte

Anatomi og fysiologi

 - navngir anatomiske navn på strukturer og organer og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre, samt i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronalt) på røntgenbilder og anatomiske modeller (topografisk)
 - relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
 - forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers normale funksjon (fysiologi) og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunsystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyrene- og urinveissystemet og reproduksjonssystemet
 - gjengir biokjemiske prosesser

Mikrobiologi

 - beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering, virkning på kroppen og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 - forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
 - beskriver sykehusinfeksjoner

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi:  

 • Nomenklatur
 • Topografisk anatomi
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine systemet
 • Skjelettsystemet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet og immunsystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Temperaturreguleringen
 • Nyrene- og urinveissystemet
 • Reproduksjonssystemet
 • Biokjemi

Mikrobiologi:  

 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Protozoer
 • Patogenitet
 • Smitte og smittespredning
 • Normalflora
 • Hygiene og hygieniske prinsipper

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdanningen ved HiG benytter studentaktive læringsmetoder.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Anatomi og fysiologi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)
 • Mikrobiologi: én time digital eksamen - multiple choice (teller 10%)
 • Hver av delene må bestås separat. Dersom stryk på én deleksamen, kan kun denne tas opp igjen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering på fire timers skriftlig eksamen og digital eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Begrepsavklaring" til skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En individuell test innen et utvalg av gitte arbeidsoppgaver i anatomi og fysiologi. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til fire timers skriftlig eksamen i anatomi og fysiologi. Nærmere informasjon om testen vil bli gitt ved emnets oppstart.

Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIGs hjemmesider.

Erstatter

RAD1021

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i veiledet praksis.