Radiograffaglige emneområder
2015-2016 - RAD2051 - 15sp

Forutsetter bestått

  • RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
  • Praksis 1 (RPR2031 eller RPR2041)

Anbefalt forkunnskap

Forutgående emner

Forventet læringsutbytte

Gjennomlysning:
• forklarer ulike prinsipper for bildedeteksjon
• redegjør for ulike prinsipper for måling av stråling
• kjenner til relevant lovverk, forskrifter og avtaler som regulerer bruk av stråling.
• forklarer gjennomlysnings-apparaturens bestanddeler, virkemåte og historie
• bruker optimal eksponeringsteknikk for gjennomlysningsundersøkelser
• forklarer grunnleggende prinsipper og prosedyrer for kontrastundersøkelser
• gjør rede for radiografens rolle ved gjennomføring av gjennomlysningsundersøkelser
Kontrastmidler:
• angir ulike typer kontrastmiddel og deres bruksområder ved gjennomlysningsundersøkelser, CT- og MR-undersøkelser
• kjenner kontrastmidlers kjemiske oppbygning
• forklarer kontrastmidlers indikasjoner/ kontraindikasjoner, virkninger, bivirkninger, interaksjoner, dosering og administrering.
Sykdomslære/traumatologi:
• gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i gastro-intestinaltraktus, nyrer- og urinveiene med høy prevalens i befolkningen
• gjør rede for sykdommer relatert til gjennomlysningsundersøkelser
• beskriver problematikk tilknyttet traumatologi og ved multitraumer
• forklarer betydningen av et tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og faggrupper
• viser forståelse for betydningen av et godt samarbeid og evne til konfliktløsning
• iverksetter sykepleietiltak ved akutte og livstruende situasjoner, rescusitasjon (simulering), immobilisering av pasient, pasientleie og forflytningsteknikk med vektlegging av pasienter med bevegelsesrestriksjoner.
• har kunnskaper om hvordan et traumeteam fungerer og beskriver radiografens rolle i teamet

Datateknikk:
- beskriver prinsipper og komponenter for datanettverks oppbygning og funksjon
- beskriver lagring og videreformidling av digitaliserte bilder og informasjon, herunder
o RIS – Radiological Information System
o HIS – Hospital Information System
o PACS – Picture Archiving and Communication Systems
o DICOM – Digital Imaging and Communication in Medicine
o EPJ – elektronisk pasientjournal
o Standarder for informasjonsoverføring og bildelagring
- har kjennskap til sikker behandling av sensitiv informasjon inkl. relevante lover, lovgrunnlag og rettssikkerhet i forbindelse med elektroniske datasystemer
- har kjennskap til datakompresjon av bilder
- kjenner rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet
 dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid

CT:
- gjør rede for grunnleggende prinsipper for CT
- beskriver dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten
- gjør rede for ulikheter for stråledoser ved CT i forhold til konvensjonell røntgen, dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten
- forklarer prinsippene for og foretar grunnleggende manipulering (window width og window level), behandling og analyse av digitale bilder for optimal presentasjon
- kjenner til tekniske parametere for bildekvalitet, inkl. grunnleggende bildestatistikk
- vurderer forholdet mellom bildekvalitet og stråledose
- forklarer og benytter ulike metoder og teknikker for å optimalisere bildekvaliteten i en undersøkelse
- har kunnskap om bildefremstilling på CT: algoritmer, tekniske parametre, enkle rekonstruksjoner (MPR, MIP)
- gjør rede for sentrale begreper innenfor CT-teori (Hounsfield Units, etc.)
- forklarer de ulike organers morfologi, og gjenkjenner normale og patologiske tilstander ved CT og gjennomlysning
- ivaretar pasientsikkerhet i forhold til pasientens tilstand ved CT og gjennomlysning
- forklarer og vurderer bruk av kontrastmidler ved CT
- kjenner til radiografens rolle ved traumer på CT
- kjenner til forskjellige protokoller på CT og hvorfor disse velges
- kjenner til radiograffaglig dokumentasjon knyttet til CT undersøkelser. Rutiner for kontroll og vern
- forstår CT’ns rolle i samfunnsnytte og befolkningsdose
- forklarer CTDIvol og DLP
- forklarer spredt stråling til omgivelsene
- gir informasjon til pasient om forberedelse og gjennomføring av CT undersøkelse
- forklarer artefakter og hvordan man reduserer/unngår disse ved CT-undersøkelser (beam-hardening, metallartefakter, bevegelsesartefakter, partiell volumeffekt, desentreringsartefakt, utstyrsrelaterte artefakter og støy)
- forklarer avanserte bilderekonstruksjoner på CT (SSD, VRT, perfusjon)
- beskriver CT-intervensjon
- beskriver rutiner for konstanskontroll ved CT
- gjør rede for fordeler og ulemper med CT som modalitet i forhold til anatomi og diagnostikk
- gjør rede for radiografens rolle ved multitraumer på CT
- gjør rede for forskjellige protokoller og hvorfor disse velges
- beskriver optimalisering av CT-protokoller i forhold til stråledose og bildekvalitet

Annet:
- kjenner til profesjonalisering i helse- og sosialsektoren og ulike aktørers roller.
- kjenner til relevante lover, lovgrunnlag og rettsikkerhet i forhold til datasystemer. Kjenner til korrekt håndtering av sensitive opplysninger om pasienten i henhold til gjeldende lovverk.
- kjenner til pasientrettighetsloven og helsepersonelloven og hvordan lovverket regulerer yrkesutøvelsen
- har kunnskaper om hvordan du bearbeider egne reaksjoner og følelser
- gjør rede for utfordringene som pasienten opplever i forhold til sin sykdom i møte med helsesektoren
- ivaretar pasientens vern om fortrolige opplysninger og behandler alle pasienter likeverdig uavhengig av kjønn, alder, kultur, religion, status og helsetilstand.
- viser kunnskap om gjennomføring av prosjektarbeid og dokumenterer egen kunnskap gjennom arbeider
- forstår viktigheten av å dokumentere og kvalitetssikre eget arbeid
- Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

Sykdomslære, kontrastmiddellære, strålefysikk, apparatlære, gjennomlysning og CT, bildeframstilling, bildebehandling og analyse, metodiske prinsipper, informasjonsteknologi, kvalitetsutvikling, Stats og kommunalkunnskap, psykologi, etikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdanningen ved HiG benytter studentaktive læringsmetoder.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Muntlig, individuell eksamen med utgangspunkt i de beskrevne læringsutbyttene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen
  • Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

Delvis RAD2011