Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
2015-2016 - SPL1004 - 14sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten
- beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre – og urinveisystemet og reproduksjonssystemet
- navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
- beskriver biokjemiske prosesser
- navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon
- forklarer hvordan smitte spres, og anvender og begrunner generelle hygieniske tiltak
- beskriver kroppens normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
- navngir og beskriver de mest relevante sykdomsfremkallende mikrobene og deres virkning på kroppen

Emnets temaer

Anatomi & Fysiologi
Mikrobiologi & Hygiene

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

- Elektronisk flervalgstest, 1 time i Mikrobiologi & Hygiene (15%)
- Skriftlig eksamen, 4 timer i Anatomi & Fysiologi (85%)
- Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Avklaring av begrepsbruk i forbindelse med eksamensspørsmål" til skriftlig skoleeksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.