Medikamentregning
2015-2016 - SPL1004MED - 1sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten
- forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
- forklarer hva mol og IE innebærer
- forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kan identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave
- forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
- forklarer begrepet dråpetall
- forklarer hva fortynning er

Ferdighet

Studenten
- behersker omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
- behersker regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
- behersker regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og som tabletter
- behersker utregning av infusjonshastighet
- behersker regneoppgaver med dråper
- behersker regneoppgaver knyttet til fortynning

Generell kompetanse

Studenten behersker medikamentregning som verktøy for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie

Emnets temaer

- måleenheter
- dose, mengde og styrke
- infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

- Digital eksamen, 2 timer i medikamentregning
- Tas via Fronter
- Bestått forutsetter feilfri eksamen

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan. Det tilrettelegges for inntil 2 nye forsøk i inneværende semester. Se supplerende opplysninger.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Supplerende opplysninger

Ved andre kontinuasjon (tredje forsøk): Kandidater med én feil etter digital eksamen vil få tilbud om muntlig høring. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.