Klinisk sykepleie I
2015-2016 - SPL1012D - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL1004 og SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om:

 • Sykepleiefagets historie, tradisjoner og verdigrunnlag
 • Teoretiske perspektiver i sykepleiefaget
 • Etisk teori og prinsipper
 • Aldringsprosessens betydning for det å være eldre, syk og hjelpetrengende
 • Menneskers grunnleggende behov
 • Sykepleiens arbeids og beslutningsprosess
 • Lovverk og formelle rammer som grunnlag for sykepleiedokumentasjon
 • Hvordan pasienter med kulturell bakgrunn ulik ens egen kan påvirke vurdering av pasientdata
 • Vitenskapteoretiske tradisjoner, ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling
 • Nytenkning og innovasjonsprosesser

Ferdighet
Studenten har ferdigheter i å:

 • Innhente og anvende forskningsbasert kunnskap
 • Dokumentere sykepleie i samsvar med lovpålagte plikter
 • Beskrive sykepleiefagets verdigrunnlag og teoretiske perspektiver
 • Begrunne etiske valg i sykepleien til enkeltpasienter, pårørende og grupper av pasienter
 • Relatere yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere til sykepleieutøvelsen
 • Anvende sykepleiens problemløsende arbeidsmetode

Generell kompetanse
Studenten har generell kompetanse i å:

 • Reflektere over etiske utfordringer i lys av etisk teori
 • Anvende faglig kunnskap i møte med det enkelte mennesket for å vise respekt for deres liv og verdighet
 • Anerkjenne kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
 • Ha bevissthet rundt egne holdninger, kunne innta pasientens perspektiv og vise respekt for hjelpetrengende
 • Forstå aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming
 • Forstå innholdet og sammenhengen i begrepene faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet

Emnets temaer

Sykepleie - fag og funksjon I:

 • Sykepleie - funksjon og ansvar I
 • Sykepleie - fag, teorier og modeller I
 • Sykepleiens arbeids og beslutningsprosesser I

Grunnleggende sykepleie I:

 • Menneskers grunnleggende behov I
 • Sentrale begreper i klinisk sykepleie I
 • Pasient og pårørende perspektivet I

Sykepleie til eldre pasienter I:

 • Eldre, helse og tjenestebehov
 • Å bo og arbeide i en institusjon
 • Vanlige sykdommer og plager hos eldre

Kunnskapsbasert sykepleie I:

 • Etikk I
 • Helselovgivning I
 • Kunnskapsbasert praksis I
 • Forskning og vitenskap I

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern og intern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2015

Erstatter

SPL 1002 og SPL 1011