Klinisk sykepleie I
2015-2016 - SPL1012D - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL1004 og SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om:

  • Sykepleiefagets historie, tradisjoner og verdigrunnlag
  • Teoretiske perspektiver i sykepleiefaget
  • Etisk teori og prinsipper
  • Aldringsprosessens betydning for det å være eldre, syk og hjelpetrengende
  • Menneskers grunnleggende behov
  • Sykepleiens arbeids og beslutningsprosess
  • Lovverk og formelle rammer som grunnlag for sykepleiedokumentasjon
  • Hvordan pasienter med kulturell bakgrunn ulik ens egen kan påvirke vurdering av pasientdata
  • Vitenskapteoretiske tradisjoner, ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling
  • Nytenkning og innovasjonsprosesser

Ferdighet
Studenten har ferdigheter i å:

  • Innhente og anvende forskningsbasert kunnskap
  • Dokumentere sykepleie i samsvar med lovpålagte plikter
  • Beskrive sykepleiefagets verdigrunnlag og teoretiske perspektiver
  • Begrunne etiske valg i sykepleien til enkeltpasienter, pårørende og grupper av pasienter
  • Relatere yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere til sykepleieutøvelsen
  • Anvende sykepleiens problemløsende arbeidsmetode

Generell kompetanse
Studenten har generell kompetanse i å:

  • Reflektere over etiske utfordringer i lys av etisk teori
  • Anvende faglig kunnskap i møte med det enkelte mennesket for å vise respekt for deres liv og verdighet
  • Anerkjenne kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
  • Ha bevissthet rundt egne holdninger, kunne innta pasientens perspektiv og vise respekt for hjelpetrengende
  • Forstå aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming
  • Forstå innholdet og sammenhengen i begrepene faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet

Emnets temaer

Sykepleie - fag og funksjon I:

  • Sykepleie - funksjon og ansvar I
  • Sykepleie - fag, teorier og modeller I
  • Sykepleiens arbeids og beslutningsprosesser I

Grunnleggende sykepleie I:

  • Menneskers grunnleggende behov I
  • Sentrale begreper i klinisk sykepleie I
  • Pasient og pårørende perspektivet I

Sykepleie til eldre pasienter I:

  • Eldre, helse og tjenestebehov
  • Å bo og arbeide i en institusjon
  • Vanlige sykdommer og plager hos eldre

Kunnskapsbasert sykepleie I:

  • Etikk I
  • Helselovgivning I
  • Kunnskapsbasert praksis I
  • Forskning og vitenskap I

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern og intern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2015

Erstatter

SPL 1002 og SPL 1011