Menneske, helse og samfunn I
2015-2016 - SPL1092 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 Studenten:

 •  Har forståelse for faget psykologi og kjenne til de sentrale perspektivene i moderne psykologi
 •  Har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
 •  Kjenner til menneskets psykologiske utvikling
 •  Kjenner til teorier om stress, kriser og mestring og knytter disse til konkrete situasjoner
 •  Kjenner til hovedfaktorene i personlighetspsykologien
 •  Forklarer sosiale rollers betydning i samhandling mellom mennesker og betydningen dette har for helse og livskvalitet
 •  Gjør rede for kultur som fortolkningsramme og kultursensitivt helsearbeid
 •  Påviser makt og avmakt som fenomen i både individ- og samfunnsperspektiv
 •  Beskriver velferdsstaten som kontekst for folkehelse og yrkesutøvelse
 •  Anvender samfunnsvitenskapelige begreper på en vitenskapelig måte

Emnets temaer

 •  Kognitive prosesser
 •  Kommunikasjon og samspill
 •  Utviklings- og personlighetspsykologi
 •  Helse og mestring
 •  Velferdsstaten
 •  Kulturelle fortolkningsrammer
 •  Makt og avmakt
 •  Sosiale roller og relasjoner

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Film og nettbaserte ressurser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Læremidler

Film: "Så som i himmelen" Regi: Kay Pollak, 2004