Klinisk sykepleie II
2015-2016 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
 •  SPL1004MED Medikamentregning
 •  SPL1012 Kinisk sykepleie I
 •  SPL1092 Menneske, helse og samfunn I
 •  VPK2002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie  eller VPM2002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Anbefalt forkunnskap

SPL1012 Kinisk sykepleie I

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenner forskningsmetodiske prinsipper
 • Gjør rede for litteraturstudie som metode
 • Gjør rede for sykepleiens menneskesyn, relasjonelle og moralske dimensjoner
 • Gjør rede for sykepleiens teoretiske perspektiver
 • Gjør rede for elementene i kunnskapsbasert praksis
 • Viser bred kunnskap om ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov ved utredning av sykdom, behandling, rehabilitering, lindring og en verdig død.
 • Gjør rede for sykepleien til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter basert på arbeids-, beslutnings- og dokumentasjonsprosesser
 • Gjør rede for det undervisende, helsefremmende og forebyggende aspekts betydning i sykepleie til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter
 • Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
 • Viser innsikt i helselovgivningens regulering av plikter og rettigheter blant aktørene i helsetjenesten

Ferdighet

 • Er metodisk i skriftlige arbeider
 • Er strukturert i søk og granskning av vitenskapelige artikler
 • Identifiserer og gjør rede for etiske utfordringer og argumenterer for ulike handlingsalternativer
 • Analyserer og diskuterer faglige, juridiske og etiske problemstillinger i pasientrelaterte situasjoner
 • Anvender sentrale begreper i beskrivelse av sykepleiens ansvar og funksjon
 • Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet til sykepleie i pasient- og pårørendesituasjoner
 • Viser evne til kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse

 • Viser forståelse for betydningen av fagutvikling, forskning og nytenkning knyttet til klinisk sykepleie
 • Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse (inkludert livssyn, kulturell og etnisk bakgrunn og syn på helse)
 • Viser innsikt i betydningen av ulike kunnskapskilder som grunnlag for kunnskapsbasert sykepleie
 • Viser innsikt i pasientsikkerhet som viktig element i faglig forsvarlighet i sykepleien
 • Viser innsikt i den gjensidige sammenhengen mellom lidelse, alder og sosialt liv i et sykepleieperspektiv

Emnets temaer

Sykepleie- fag og funksjon II

 • Sykepleie- funksjon og ansvar II
 • Sykepleie- fag, teorier og modeller II
 • Sykepleiens arbeids-, beslutnings- og dokumentasjonsprosesser II

Grunnleggende sykepleie II

 • Sentrale begreper i klinisk sykepleie II
 • Pasient og pårørende perspektivet II

Sykepleie til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter II

 • Sykepleie ved somatiske og psykiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter i ulike livsfaser
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Kunnskapsbasert sykepleie II

 • Etikk II
 • Helselovgivning II
 • Kunnskapsbasert praksis II
 • Forskning og vitenskap II

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering
Gruppearbeid med opponentskap/respondentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 •  Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

 • Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en  idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.
 • Innleveringsoppgaver i følgende tre temaer: langvarig og kronisk syke, pårørende, og etikk/lovverk. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL2012 i Undervisningsplanen for studieenhet 2