Sykdomslære somatikk
2015-2016 - SPL2031 - 10sp

Forutsetter bestått

PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004 MED Medikamentregning
SPL1012 Kinisk sykepleie I
SPL1092 Menneske, helse og samfunn I
VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

Enten VPK2002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie,
eller VPM2002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleien,
eller VPP2002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie.

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om;

- årsaker, symptomer/tegn, diagnostikk og behandling ved skader og sykdom i organsystemene.
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Emnets temaer

Generell patologi og farmakologi
Hjerte/kar og blodsykdommer
Sykdommer i nervesystemet og i bevegelsesapparatet
Sykdommer i respirasjonsorganene og ØNH sykdommer
Sykdommer i endokrine organer, diabetes mellitus
Sykdommer i fordøyelsessystemet og næringsbehov ved sykdom
Sykdommer i nyrer og urinveier, væske/eletrolytt- og syre/base- forstyrrelser
Traumatologi, skader/forgiftninger og 1. hjelp.
Gynekologi og pediatri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid inkluderer fullskalasimulering med bruk av pasientsimulator.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetsikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.
.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring.

Læremidler

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2031.