Sykdomslære somatikk
2015-2016 - SPL2031D - 10sp

Forutsetter bestått

PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL1004D Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004 MEDD Medikamentregning
SPL1012D Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
SPL1092D Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
VPS1002D Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

Enten VPK 2002D Veiledet praksis i kirurgi,
eller VPM 2002D Veiledet praksis i medisin,
eller VPP 2002D Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om;

- årsaker, symptomer/tegn, diagnostikk og behandling ved skader og sykdom i organsystemene
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Emnets temaer

Generell patologi og farmakologi.
Hjerte/kar og blodsykdommer.
Sykdommer i nervesystemet og sykdommer i bevegelsesapparatet.
Sykdommer i respirasjonsorganene og ØNH sykdommer
Sykdommer i endokrine organer, diabetes mellitus.
Sykdommer i fordøyelsessystemet og næringsbehov ved sykdom
Sykdommer i nyrer og urinveier, væske/elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser
Traumatologi, skader/forgiftninger og 1. hjelp.
Gynekologi og pediatri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Refleksjon og gruppearbeid inkluderer fullskalasimulering med bruk av pasientsimulator.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Læremidler

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2031.