Sykdomslære psykiatri
2015-2016 - SPL2041D - 5sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL1004DAnatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • NR SPL1012D Klinisk sykepleie I
  • SPL1092D Menneske, helse og samfunn I
  • VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

enten VPK 2002D Veiledet praksis i kirurgi
eller VPM 2002D Veiledet praksis i medisin
eller VPP 2002D Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om;

- patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- de vanligste psykiatriske sykdommers årsaker, symptomer, diagnostikk og behandling
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Emnets temaer

Angstlidelser
Stemningslidelser
Psykoser, schizofreni
Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
Post Traumatisk Stresslidelser
Rusmisbruk
Alderspsykiatri
Psykofarmaka

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst. Sensurers av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring

Læremidler

 Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2041.