Helse og samfunn II
2015-2016 - SPL3013 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004
 • SPL 1004MED
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 - Veiledet praksis kirurgisk sykepleie eller VPM2002 - Veiledet praksis medisinsk sykepleie eller VPP2002 - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • gjenkjenner forskningsetiske problemstillinger
 • anvender sykepleievitenskaplige og samfunnsvitenskapelige begreper i forståelsen av sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå
 • anvender et helhetlig perspektiv og har innsikt i tverrprofesjonelt samarbeid knyttet til helsetjenesten på lokalsamfunnsnivå
 • gjør rede for lover og forskrifter som regulerer kommunehelsetjenesten
 • drøfter organisering, planlegging og prioriteringer på ulike nivåer i helsetjenesten, sett i lys av et pasientsikkerhetsperspektiv
 • drøfter kvalitet og brukermedvirkning og samhandling i helsetjenesten i forhold til alder og ulike grupper i samfunnet
 • har kunnskap om innholdet i, og anvendelse av begrepet e-helse.
 • drøfter helsefremmende arbeid på systemnivå og i forhold til ulike grupper i lokalsamfunnet, herunder fokus på innvandrerhelse
 • gjør rede for etiske problemstillinger
 • gjør rede for prinsipper og ideer bak universell utforming

Ferdigheter - studenten:

 • produserer eget prosjektarbeid og får erfaring med prosjektledelse
 • gransker og presenterer kritisk eget og andres prosjektarbeid
 • anvender emnets temaer og kunnskapsområder inn i prosjektet på en måte som bidrar til at emnets kunnskapsmål nås.
 • identifiserer etiske dilemma knyttet til emnet
 • behersker samarbeid i gruppe

Generell kunnskap - studenten:

 • identifiserer behovet for fagutvikling i klinisk sykepleie og bidrar til innovasjon og nytenkning
 • viser gjennom opposisjon og respondentskap kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger

Emnets temaer

 • Prosjektarbeid og fagutvikling
 • Helsetjenestens organisering, prioriteringer og planlegging i kommunehelsetjenesten
 • Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
 • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Teoretisk prosjektarbeid i gruppe. Veiledning i grupper med respondent og opponentskap. Eksamens seminar med opponent og respondentskap.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektrapporten, deltagelse i opponent og respondentskap og eksamensseminaret vurderes.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse i prosjektgruppe og produksjon av prosjektrapport, veiledning og eksamenseminar med opponent- og respondentskap.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 3