Masteroppgave i klinisk sykepleie
2015-2016 - SPL4911 - 30sp

Forutsetter bestått

Bestått alle foranliggende emner

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og i et spesialisert avgrenset område
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metode innen sykepleie
 • kan analysere problemstillinger innen kliniske fordypningsområder

Ferdigheter

 • planlegger og gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid, under veiledning
 • vurderer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse til å strukturere og formulere resonnementer innen klinisk sykepleie
 • identifiserer og begrunner forskningsetiske problemstillinger
 • anvender relevante forskningsmetoder i vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

 • bidrar til kunnskapsutvikling innenfor klinisk fordypningsområde
 • kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer eget og andres vitenskapelige arbeid
 • kommuniserer om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor klinisk sykepleie
 • kommuniserer vitenskapelig arbeid på et stringent, språklig og logisk måte

Emnets temaer

Arbeidet med mastergradsavhandlingen strekker seg over studiets to avsluttende semestre. Masteroppgaven er en sentral del av studiet og utgjör et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et valgt spesialiseringsområde. Masteroppgaven skal basere seg på en systematisk undersökelse i form av empirisk studie. Det vil bli arrangert oppgaveseminar under fellessamlingene hvor en fokuserer på både metodiske og teoretiske spørsmål og der det legges vekt på at studenten deler erfaringer og bidrar til utvikling av medstudenters kompetanse.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuell-/Gruppeveiledning
Seminarer

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter.

Masteroppgavens omfang: Monografisk avhandling 16000 - 21000 ord

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden. Muntlig presentasjon og forsvar av egen prosjektplan, forslag til analyse og utkast til masteroppgaven inngår. Opposisjon av annen students forskningsplan, analyse og utkast til masteroppgaven inngår.

Individuell eller gruppeveiledning, 15 timer

Prosjektplan for masteroppgaven, inklusive forskningsetiske søknader (REK, NSD)

Dersom oppgaven skrives i gruppe, skal det gå klart frem hvilke deler av avhandlingen hver av studentene har hatt hovedansvaret for. Dette dokumenteres etter gitte kriterier gjennom individuelle notater, som bekreftes skriftlig av veileder og medstudent.

Læremidler

Erikson M. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sikre. Oslo: Gyldendal akademisk.

Polit D. & Beck C. (2012). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams.

Retningslinjer for oppgaveskriving ved HIG: http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning og metode