Sykdomslære psykiatri
2015-2016 - SPL 2041 - 5sp

Forutsetter bestått

• PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
• SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
• SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
• SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
• VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om;

• patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke.
• de vanligste psykiatriske sykdommers årsaker, symptomer, diagnostikk og behandling.
• generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten.
• ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.

Emnets temaer

Angstlidelser
Stemningslidelser
Psykoser, schizofreni
Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
Post traumatisk stresslidelse
Rusmisbruk
Alderspsykiatri
Psykofarmaka

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring.

Læremidler

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2041.