Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg
2015-2016 - VIU8412 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8402 Introduksjon til palliativ omsorg

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper om sykdoms- og symptomutviklingen ved kreft og andre livstruende sykdommer.
 • har kunnskaper om kartlegging, årsaksvurderinger og lindring av pasientens symptomer
 • har kunnskap om kost og ernæring til alvorlig syke og døende og har et bevisst forhold til ulike dilemmaer knyttet til dette.
 • har kunnskap om normale fysiologiske prosesser på slutten av livet, og kan vurdere tegn på at døden er nært forestående.
 • har kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter ved alvorlig sykdom og død.

Ferdigheter

 • kan følge opp symptomlindringstiltak, kjenner alternativer og tar iverksatte tiltak opp til vurdering/evaluering i helseteamet
 • kan vurdere og anvende utvalgte komplementære metoder i lindrende omsorg

Generell kompetanse

 • har utviklet en helhetlig forståelse i forhold til pasientens lidelse og symptomer
 • benytter livskvalitet og velvære som mål for lindrende behandling i palliativ fase, og kan i nært samspill med pasienten vurdere hvordan ulike metoder kan lindre pasientens plager

Emnets temaer

 • Sykdoms- og symptomutvikling ved uhelbredelig sykdom
 • Kartlegging, vurdering og dokumentasjon
 • Symptomlindring i et helhetsperspektiv (tverrfaglig tilnærming)
 • Konvensjonelle og komplementære tilnærminger til pasientens symptomer og tilstander
 • Ernæring og ernæringsutfordringer
 • Sosiale- og økonomiske utfordringer og rettigheter
 • Den døende pasienten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen gjennomføres etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Én gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
 • En indivuduell innleveringsoppgave (800-1200ord)
 • Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur

Læremidler

Helsedirektoratet. (2013). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx (lest 25.11.13)

Kaasa, S. (2007). Palliasjon. Oslo. Gyldendal akademisk.

Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur