Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste
2015-2016 - VPH3012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2031 Sykdomslære somatikk
  • SPL2041 Sykdomslære psykiatri
  • VPK2012 - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012 - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012- Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter - studenten

viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten
leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
mestrer datasamling og rapportering
behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder
viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse - studenten

tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Simulering
  • Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
  • Pedagogisk framlegg for aktuelle målgrupper i kommunehelsetjenesten

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Se egen Vurderingsportefølje VPH 3012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Daglig veileder i praksisfeltet og kontaktlærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator ( Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Obligatoriske arbeidskrav

Se egen Vurderingsportefølje VPH 3012.