Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste
2015-2016 - VPH3012D - 15sp

Forutsetter bestått

 VPK2012D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012D- Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter  

 • studenten viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • studenten mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • studenten underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten
 • studenten leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • studenten viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • studenten anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling og rapportering
 • studenten behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder
 • studenten viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • studenten ivaretar helhetlig sykepleie ti lmennesker med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn
 • studenten viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse

 • studenten tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
 • studenten viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • studenten viser evne til målrettet, tverrprofesjonelt samarbeid
 • studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Emnets temaer

 • Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
 • Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Organisering og ledelse av sykepleie
 • Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Simulering
 • Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
 •  Framlegg for aktuelle målgrupper i kommunehelsetjenesten

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Daglig veileder i praksisfeltet og kontaktlærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator (Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Obligatoriske arbeidskrav

Se egen Vurderingsportefølje VPH 3012D.