Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
2015-2016 - VPK2012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • SPL1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
 • VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronsik syke pasienter med kirurgiske lidelser.
 • beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet - studenten

 • gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
 • reflekterer over personlig og faglig utvikling.
 • gjennomfører datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
 • utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

Generell kompetanse - studenten

 • engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
 • viser evne til hensiktsmessig tverrprofesjonelt samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
 • utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 • Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 • Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Organisering og ledelse av sykepleie
 • Fag og kvalitetsutvikling i sykepleie

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.