Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
2015-2016 - VPK3002D - 15sp

Forutsetter bestått

VPM2012D - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
SPL2031D Sykdomslære somatikk
SPL2041D Sykdomslære psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess.
- anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling I praksis.
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
-utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
-viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
-ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker , uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.
-viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse - studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglig og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.