Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
2015-2016 - VPP2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1004 Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
  • SPL1004MED Medikamentregning
  • VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
 - har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdighet - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- utfører sykepleiehandlinger til mennesker uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurdringsskjema for VPP 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.