Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
2015-2016 - VPP3002D - 15sp

Forutsetter bestått

SPL2031D Sykdomslære somatikk
SPL2041D Sykdomslære psykiatri
PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
VPK2012D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012D - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper- studenten

- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdigheter - studenten

- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
- anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
- viser innsikt i hvordan e-Helse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
- ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet
- viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse - studenten

- tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VP 3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2