Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg
2015-2016 - VPS1002 - 15sp

Forutsetter bestått

 • Underskrevet taushetsløfte
 • PRU1002

Anbefalt forkunnskap

 • SPL1004
 • SPL1012
 • SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Har kunnskap om normal aldring
 • Har kunnskap om menneskers grunnleggende behov
 • Gir faglige begrunnelser for sine sykepleiehandlinger i møte med pasienter i sykehjem

Ferdighet - studenten

 • Utfører forsvarlig stell og pleie ut i fra pasientens grunnleggende behov
 • Benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning
 • Foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til grunnleggende behov
 • Identifiserer behov for sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn

Generell kompetanse - studenten:

 • Tar ansvar for egen læring
 • Viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • Utfører sykepleie under veiledning i henhold til yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

- Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
- Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Undervisning og veiledning
- Organsiering og ledelse av sykepleie
- Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt, refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/-lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.

Læremidler

Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2015