Innføring i informasjonssikkerhet
2015-2016 - IMT1121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Definere og beskrive tekniske, juridiske og organisatoriske aspekter av informasjonssikkerhet
 • Forklare terminologien som brukes i innen informasjonssikkerhet
 • Kjenner til informasjonssystemenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Presentere det generelle trusselbildet og demonstrere i hvilken grad dette er relevant for et gitt system

Ferdigheter

 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og basert på dette treffe begrunnede valg
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Behersker grunnleggende faglige uttrykksformer

Generell kompetanse

 • Er klar over relevante faglige, juridiske og yrkesetiske problemstillinger
 • Kan gjennomføre og dokumentere selvstendig arbeid i tråd med akademisk praksis
 • Kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • Studenten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

 •  Bakgrunn, motivasjon og behov for informasjonssikkerhet
 •  Juridiske og etiske aspekter
 •  Risikostyring innen informasjonssikkerhet
 •  Sikkerhetsplanlegging
 •  Brannmurer og VPN
 •  Inntrengingsdeteksjonssystemer
 •  Autentisering
 •  Kryptografi
 •  Fysisk sikkerhet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappen består av 4 innleveringer, hvor alt vurderes. Leveres både elektronisk via Fronter og på tosidig papirutskrift til eksamenskontoret. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må tas opp igjen i sin helhet neste gang emnet arrangeres

Obligatoriske arbeidskrav

 • To delinnleveringer av mappen
 • To statuspresentasjoner av mappen
 • Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.

Læremidler

Kjerneliteratur:

 • Michael E. Withman og Herbert J. Mattord: Principles of Information Security, Thomson Course Technology, 4. utgave (2012)
 • Gene Kim, Kevin Behr og George Spafford: The Phoenix Project: A Novel About IT, Dev Ops and Helping your Business Win, IT Revolution Press, 1. utgave (2013). Tilgjengelig som e-bok på Amazon
 • Utleverte artikler 

Støttelitteratur:

 • Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun Høye og Torbjørn Sjølstad: Håndbok i datasikkerhet - informasjonsteknologi og risikostyring, Tapir Akademisk Forlag, 3. utgave (2010)
 • Personopplysningsloven og Personopplysningsforskriften (ligger på www.lovdata.no)