Medievitenskap
2015-2016 - IMT1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper og ferdigheter om:

  • Studenten kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige, teknologiske og innholdsmessige trekk i medieutviklingen. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i mediene, og demonstrere en kritisk og reflektert innsikt i sentrale teorier og begreper knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.
  • Studentene kan redegjøre for sentrale begreper i medievitenskapelig metode og utforme et forskningsdesign. De kan stille gode forskningsspørsmål og benytte kvalitative og kvantitative metoder for å besvare disse. Studenten skal kjenne til kriterier for god vitenskapelig forskning.
  • Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og innhente eget datamateriale. De kan framstille dette i en forskningsoppgave som besvarer en problemstilling. Studenten behersker akademisk skriving og referanseteknikk.

Emnets temaer

  • Medievitenskapelige metoder
  • Perspektiver på medienes rolle i samfunnet
  • Mediepolitikk og politisk kommunikasjon
  • Mediepåvirkning
  • Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
  • Kommunikasjonsmodeller
  • Tegn, koder og tolkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Individuell semesteroppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Semesteroppgave må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Levert og godkjent to definerte milepæler relatert til semesteroppgaven.

Læremidler

Ytreberg, E. (2015) Medie-og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget

Østbye H., Helland K., Knapskog K., Larsen, L.O, Moe, H. (2013) Metodebok for mediefag 4.utg. Oslo: Fagbokforlaget.

Omdahl, S.E. (red) (2013) Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres? Rapport. Fritt Ord. Tilgjengelig: http://www.frittord.no/images/uploads/files/norsk_kvalitetsjournalistikk_rapport.pdf