Trykksaksformgiving og digital publisering
2015-2016 - IMT1451 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1041/1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • inneha kunnskaper om designmetoder og idéutvikling
 • inneha kunnskaper om teorier, prosesser og verktøy knyttet til fremstilling av trykte papirmedier
 • kjenne til virkemåter og kapasiteter for programvare brukt i framstilling av trykksaker
 • ha kunnskap om filformater og klargjøring av digitalt materiale for trykk
 • ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for trykksaker
 • ha kjennskap til produksjonsprosesser og formater for digital publisering
 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger, slik som å produsere en trykksak fram til leveranse for trykking samt tilrettelegging for digital publisering
 • beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnets temaer

Design og idé:

 • Design research
 • Kreativitet og idéutvikling
 • Planmessig design
 • Designrealisering

 Førtrykk:

 • Digitalt materiale og formater
 • Bildebehandling og klargjøring
 • Sideombrekking
 • Optimalisering for trykk
 • Digital arbeidsflyt
 • Proofing (prøvetrykk)

 Trykk:  

 • Utskytning
 • Substrategenskaper
 • Papirkvaliteter

Digital publisering:

 • filformater og standarder for digitale publikasjoner
 • grunnleggende e-bok tilrettelegging
 • grunnleggende html og css

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Workshops
Obligatoriske oppgave(r)
Formativ/iterativ veiledning

Emnet vil bestå av forelesninger, workshops, veiledning og et større designarbeide som klargjøres for trykk og digital publisering i ulike kanaler. Det praktiske arbeidet skal følges av et metodenotat hvor studenten redegjør for research, kreativ prosess, produksjonsprosess og ferdigstilling av de enkelte delene i arbeidet. 

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Studentene samler et antall arbeider i en mappe. Arbeidene skal følges av et metodenotat. Mappen må inneholde et nærmere spesifisert antall delarbeider for å bli vurdert. Det foretas en helhetlig vurdering av mappen sammen med metodenotatet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. I tillegg benyttes ekstern sensor periodisk, neste gang i 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Se punkt om mappevurdering

Læremidler

Bøker:

Endelig liste publiseres høsten 2014.

Johansson, K., P. Linndberg og R. Rydberg (2007). A guide to Graphic Print Production, Second Edition, Jophn Wiley & Sons.

Karjaluto, Eric (2014):The Design Method – a philosophy and process for functional visual communication,New Riders

Erstatter

IMT1232 Trykksaksproduksjon

Supplerende opplysninger

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • AGI Aktuel Grafisk Information, AGI Norsk Grafisk Tidsskrift, Deutscher Drucker, Druckspiegel, In-publish, Journal of Print and Media Technology Research, The Seybold Report, Typografiske Meddelelser

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 681.6–, 686–

Emnet har ca. 50% faglig overlapp med IMT1232 Trykksaksproduksjon