Systemutvikling
2015-2016 - IMT2243 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:   Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer og har forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av programvare.  Kandidaten kan reflektere over ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser og kjenner grunnleggende prinsipper for design av programvare. 

Ferdigheter: Kandidaten kan anvende objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse i systemutviklingsprosjekter, og etablere rutiner slik at et systemutviklingsarbeid legges opp på en strukturert og systematisk måte.  Kandidaten behersker verktøy til støtte innen prosjektplanlegging, kravspesifisering og programvarearkitektur. 

Generell kompetanse :  Kandidaten har gjennom prosjektarbeid opparbeidet kompetanse innen prosjektstyring og gruppearbeid.  Kandidaten kjenner nødvendigheten av å utarbeide en god dokumentasjon på såvel prosess som produkt, og forstår nødvendigheten av å anvende konfigurasjonsstyringsverktøy i prosjekter av større omfang.

Emnets temaer

 •  Systemutviklingsmodeller, prosessrammeverk
 •  Prosjektstyring og risikovurdering
 •  Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av Unified Modeling Language
 •  Programvarearkitektur
 •  Prinsipper innen design og testing av programvare
 •  Vedlikehold
 •  Kvalitetssikring og konfigurasjonsstyring
 •  Brukermedvirkning
 •  Utviklingsstøttende verktøy innen planlegging, spesifisering og arkitektur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 •  Vurdering av ett prosjekt (teller 60%)
 •  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år på den skriftlige eksamen, neste gang i 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Software Engineering, Ian Sommerville, nyeste utgave + kompendium