Fordypning i medieproduksjon
2015-2016 - IMT3471 - 10sp

Forutsetter bestått

Innen 1/9: 90 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår innen medieproduksjon eller andre tilliggende fagkretser etter vurdering.

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1041/1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 • IMT1331 - Videoproduksjon / Digital medieproduksjon og storytelling
 • IMT2072 - Ergonomi i digitale medier
 • IMT2501 - Medieproduksjon for events
 • IMT3532 - Digitale medieproduksjonsystemer
 • 3IKK og Idélab24

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap innen medieproduksjon med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer
 • tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktiske ferdigheter innenfor fagområdet medieproduksjon
 • ha kunnskap om hvordan en presis prosjektskisse utformes
 • tilegne seg forståelse for forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen relevant fagkrets som forbereder kandidaten på arbeidet med bacheloroppgaven
 • kunne oppdatere sin kunnskap, teoretisk og praktisk, samt ved veiledning internt og eksternt
 • ha gode kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling

Emnets temaer

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen medieproduksjon ved Avdeling for informatikk og medieteknikk - eller et av våre samarbeidsuniversitet. Aktuelle tema kan være: utvikling, eller produksjon, med eventuelt særfokus på enkeltbestanddeler av produksjoner for tv, web, film, eller flermedial publisering, manusutvikling, karakter eller storytelling for disse og lignende formater inkludert spilldemo, eventproduksjon, lyd og videoproduksjon, konseptutvikling og produksjonsledelse.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Ressursforelesninger ved behov, i hovedsak baserer opplegget seg på faste prosess- og prosjektveiledninger.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Vurdering av 1 skriftlig prosjektskisse samt muntlig presentasjon av skisse (teller 30%)
 • Vurdering av 1 prosjekt (vurdering av produkt, skriftlig sluttrapport og muntlig presentasjon av prosjekt (teller 70%)

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Vurderes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskissen og produkt.

Læremidler

Selvvalgt i samråd med veileder. Vitenskaplig metode, innovasjon og entreprenørskap vil dekkes av kompendier/artikkelsamlinger.