Digitale medieproduksjonssystemer
2015-2016 - IMT3532 - 20sp

Forutsetter bestått

  •  IMT1331 Videoproduksjon / Digital medieproduksjon og storytelling
  •  IMT2501 Medieproduksjon for events

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne være en aktiv og selvstendig deltaker i planlegging og gjennomføring av medieproduksjonsprosjekter som inneholder ulike medietyper og som foregår i team av ulike størrelser.
Studenten skal kunne reflektere over sitt eget og andres sluttprodukt samt arbeidsprosesser og foreslå forbedringer i form av en skriftelig teknisk rapport.
Studenten vil også etter endt emne ha fått kunnskap om dynamisk publisering på nett og ulike former for konsumering av nettmedier, herunder mobile plattformer, og sosiale tjenester og deres plass i en medieproduksjonssammenheng.
I løpet av emnet vil studenten få utviklet ferdigheter i produksjon av filbasert medieinnhold, streaming av video på nett, dynamisk publisering, skriving og av teknisk rapport.
Etter endt emne vil studenten også ha generell kompetanse i form av å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i tilsvarende produksjonssituasjoner.

Emnets temaer

  •  Streaming, publisering on demand
  •  Videomediert kommunikasjon
  •  Flerkanals lyd
  •  Prosjektledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen teller 40%
  • Vurdering av prosjekter teller 60%.
  • Begge deler må være bestått.

I tillegg til ett hovedprosjekt, inngår studentenes individuelle arbeider på bloggene de har skrevet om spesifikke temaer underveis, som en del av prosjektvurderingen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor, ekstern sensor brukes til utforming av eksamensoppgave samt sensorveiledning.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Ingen

Læremidler

Oppgis ved studiestart.