IT-ledelse
2015-2016 - IMT3681 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2243  Systemutvikling

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:  Etter endt emne har man innblikk i virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer og strategiske valg som må foretas i tilknytning til dette.  Kandidatene kan reflektere rundt hvordan man fra et lederperspektiv ivaretar god forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi og kjenner valgmulighetene man har i forhold til å ha interne kontra innleide IT-ressurser innen utvikling og drift av IT-løsningene. 

Ferdigheter:  Kandidaten kan utarbeide en IT-strategi for mindre foretak og evaluere IT-strategien i store virksomheter.

Generell kompetanse:  Kandidaten har opparbeidet evne til å fremskaffe, sammenligne og foreta en faglig diskusjon rundt fagtidsskriftsartikler eller bedrifters IT-strategidokumenter. 

Emnets temaer

  •  Forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi
  •  IT-strategi
  •  Organisering av IT-funksjonen i virksomheter
  •  Anskaffelses - og serviceavtaler for IT-løsninger 
  •  Outsourcing kontra interne IT-ressurser
  •  Cloudløsningers betydning
  •  Digitale samarbeidsformer inkludert sosiale medier

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

To deleksamener:

  1. Studentene kan som den ene deleksamen velge mellom enten å gjøre et gruppebasert prosjektarbeid eller skrive et individuelt essay. Dette arbeidet teller 40 % av sluttkarakter.
  2. Alle deltar på skriftlig 4-timers eksamen som teller 60 %.
  3. Begge deleksamnene må bestås for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern ressurs evaluerer emnets oppbygging og vurderingsform hvert 4. år - avholdes studieåret 2016/17

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen, essay/prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Pensumbok og digitale kilder.  Tittel på pensumbok er avklart ved semesterstart.

Erstatter

IMT1391